Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

Koronawirus

Koronawirus infolinia NFZ: http://koczala.pl/wp-content/uploads/2020/05/koronawirus-infolinia-NFZ.pdf

Podejrzenie zakażenia: http://koczala.pl/wp-content/uploads/2020/05/plakat-podejrzenie-zakażenia.pdf

Jak skutecznie myć ręce: http://koczala.pl/wp-content/uploads/2020/05/Mycie-rak.png

Jak skutecznie dezynfekować ręce: http://koczala.pl/wp-content/uploads/2020/05/Dezynfekcja-rak.jpg

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę: http://koczala.pl/wp-content/uploads/2020/05/maseczka.png

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice: http://koczala.pl/wp-content/uploads/2020/05/rekawice.png

Jak zapobiegać zakażeniu: http://koczala.pl/wp-content/uploads/2020/05/Jak-zapobiegac-zakazeniu.pdf

Sposoby ograniczania ryzyka zakażenia koronawirusem: https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/PLAKAT-KORONAWIRUS-A2.pdf

Jeśli byłeś za granicą i czujesz się źle: http://koczala.pl/wp-content/uploads/2020/03/koronawirus_co-robic.jpg

Kwarantanna: http://koczala.pl/wp-content/uploads/2020/05/kwarantanna.pdf

Zasady kwarantanny: http://koczala.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zasady-kwarantanny.pdf

Środki ostrożności: http://koczala.pl/wp-content/uploads/2020/05/Środki-ostrożności.pd

Informacja o koronawirusie w języku ukraińskim: http://koczala.pl/wp-content/uploads/2020/05/plakat-jezyk-ukrainski.pdf

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Organizacje działające w gminie
Na terenie Gminy Koczała działają następujące organizacje pozarządowe:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Koczale
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Pietrzykowie
3.Ochotnicza Straż Pożarna w Starznie
4. Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna „Poltarex” w Bielsku
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała
6. Polski Związek Wędkarski koło w Koczale
7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Koczale
8. Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”
9. Uczniowski Klub Sportowy „AS”
10. Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy „Łękinia”
11. Caritas Parafii p.w. Narodzenia NMP
12. Stowarzyszenie Kultury Niefizycznej
13. Stowarzyszenie Obrony Praw Bezrobotnych
14. Fundacja „KOCZALANIE XXI”

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XII/83/2019 w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
Treść Programu dostępna jest po kliknięciu w link: Program współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok po konsultacjach.
http://bip.koczala.pl/dokumenty/3415

Utrzymanie czystości i porządku

Od 1 lipca 2013 roku został wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany przepisów dotychczas obowiązującej ustawy podyktowane zostały
w szczególności dbałością o stan środowiska.

Gmina Koczała wyłoniła w drodze przetargu na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przedsiębiorstwo, które odbierać będzie odpady komunalne z terenu gminy.  Jest to firma:

UTSS Nakla
Stanisław Staubach
Miodowa 10
77-127 Nakla
tel. 59 823 18 60
tel. kom. 695 843 672
www.utssnakla.pl

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Koczała zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Region Południowy
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o.
Nowy Dwór 35
89-620 Chojnice
tel. (52) 39 87 846, (52) 33 55 062
fax 52 33 55 061
e-mail: sekretariat@zzonowydwor.pl
www.zzonowydwor.pl

6 września 2019 r. weszła w życie istotna dla nas wszystkich zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 stycznia 2020 r. właściciel nieruchomości nie może zadeklarować zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy segregowanie odpadów jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie gminy Koczała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 16,90 zł miesięcznie od mieszkańca. W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne z nieruchomości nie są segregowane albo nie są właściwie segregowane, na podstawie art. 6k ust. 3 wspomnianej ustawy, z urzędu zostaną naliczone podwyższone stawki określone przez Radę Gminy Koczała, tj. 33,80 zł miesięcznie od mieszkańca.

Nr rachunku do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 55 9326 0006 0060 0239 2000 0300.

Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Koczała:
• Zmieszane odpady komunalne:
1. z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – co cztery tygodnie,
2. z zabudowy wielorodzinnej – jeden raz w tygodniu.
• Selektywnie zebrane odpady komunalne z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej – jeden raz miesiącu.

Ponadto odpady wielkogabarytowe oraz odpady elektryczne i elektroniczne są odbierane dwa razy do roku przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym w systemie „u źródła”.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można oddawać również do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Spacerowej 3 w Koczale (koło kotłowni) administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale z siedzibą przy ul. Zielonej 2, 77-220 Koczała.

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego realizowany jest przez firmę UTSS Nakla Stanisław Staubach Stanisław Staubach 77-127 Nakla.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wywozy odpadów z gminy odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Koczała na 2020 rok:

System informacji przestrzennej

Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

Pomoc materialna dla uczniów

POWIATOWY FUNDUSZ STYPENDIALNY

Z Powiatowego Funduszu Stypendialnego mogą korzystać uczniowie szkół średnich, oraz studenci, spełniający następujące warunki:

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendiów powinny złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami do 30 września w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego
ul. Wojska Polskiego 5, 77-300 Człuchów

Regulamin Powiatowego Funduszu Stypendialnego
Wnioski o przyznanie stypendium

STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528 zł.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczów kolegiów.

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w w/w formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może złożyć:

1) rodzic albo pełnoletni uczeń;

2) dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2. Ustawy o systemie oświaty;

3) stypendium szkolne może być również przyznawane z urzędu.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego składa się w Urzędzie Gminy Koczała w sekretariacie pokój nr 11.

PROGRAM STYPENDIALNY KLASA

„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.

Uczestnicy programu otrzymują pełne wsparcie finansowe w trakcie 4-letniej nauki w liceum (w tym pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych) oraz stypendium finansowe na I roku studiów. Ponadto Fundacja oferuje udział w integracyjnym obozie językowym (przed rozpoczęciem nauki w liceum) oraz letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki). Uczestnicy znajdują się też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.

Program „Klasa” jest skierowany do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, którzy:

Formularz zgłoszeniowy oraz  wszystkie  niezbędne informacje  znajdują  się na stronie internetowej Fundacji: https://www.bnpparibas.pl/fundacja.

W   razie   pytań   zachęcamy do  kontaktu   przez   skrzynkę   klasa@bnpparibas.pl.   lub   pod   nr telefonu +48 22 56 21 902.

Program stypendialny KLASA

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków stypendialnych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.  Generatory stypendialne są dostępne pod poniższymi linkami:

  1. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego (stypendia „budżetowe” w zakresie edukacji ogólnej)link
  2. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” (stypendia „unijne” w zakresie edukacji ogólnej) – link

Nabór wniosków stypendialnych będzie trwał do 31.07.2020 r.

Jednocześnie informujemy, że:

Informacja o uruchomieniu generatorów stypendialnych jest także dostępna na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: https://des.pomorskie.eu/.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Podatki i opłaty

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie gminy Koczała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 16,90 zł miesięcznie od mieszkańca.  W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne z nieruchomości nie są segregowane albo nie są właściwie segregowane, na podstawie art. 6k ust. 3 wspomnianej ustawy, z urzędu zostaną naliczone podwyższone stawki określone przez Radę Gminy Koczała, tj. 33,80 zł miesięcznie od mieszkańca.

Nr rachunku do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 55 9326 0006 0060 0239 2000 0300.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY KOCZAŁA w 2020 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170)

od budynków lub ich części:

od budowli, od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 – 2%

od gruntów:

Zwolnione z podatku od nieruchomości są budynki lub ich części, grunty oraz budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby:
1) kultury, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą,
2) kultury fizycznej, sportu masowego i rekreacji, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą,
3) bibliotek i świetlic, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą,
4) cmentarzy,
5) pomocy społecznej,
6) ochrony przeciwpożarowej,
7) procesu poboru, uzdatniania i magazynowania wody,
8) odprowadzania i oczyszczania ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
9) składowania odpadów komunalnych, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą.

Nr rachunku do dokonywania wpłat z tytułu podatków, czynszów i pozostałych opłat: 28 9326 0006 0060 0239 2000 0010

Druki na podatek od NIERUCHOMOŚCI (obowiązujące od 1 lipca 2019) do pobrania na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Osoby fizyczne:
IN-1  Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1  Załącznik do IN-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2  Załącznik do IN-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3  Załącznik do IN-1 – dane pozostałych podatników

Osoby prawne:
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1  Załącznik do DN-1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2  Załącznik do DN-1 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

PODATEK ROLNY NA TERENIE GMINY KOCZAŁA w 2020 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1256)

  1. Dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, którą ogłasza komunikatem Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
  2. Dla pozostałych gruntów od 1 ha fizycznego gruntów – równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, którą ogłasza komunikatem Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt.

Zatem w 2020 r. podatek rolny wynosi:
Ad 1. – 146,15 zł
Ad 2. – 292,30 zł

Druki na podatek ROLNY (obowiązujące od 1 lipca 2019) do pobrania na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Osoby fizyczne:
IR-1  Informacja o gruntach
ZIR-1  Załącznik do IR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2  Załącznik do IR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3  Załącznik do IR-1 – dane pozostałych podatników

Osoby prawne:
DR-1  Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1  Załącznik do DR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2  Załącznik do DR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

PODATEK LEŚNY NA TERENIE GMINY KOCZAŁA w 2020 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 888)

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m3

Zatem w 2020 r. podatek leśny wynosi: 42,73 zł

Druki na podatek LEŚNY (obowiązujące od 1 lipca 2019) do pobrania na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Osoby  fizyczne:
IL-1  Informacja o lasach
ZIL-1  Załącznik do IL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2  Załącznik do IL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3  Załącznik do IL-1 – dane pozostałych podatników

Osoby  prawne:
DL-1  Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1  Załącznik do DL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2  Załącznik do DL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY KOCZAŁA w 2020 r.

Opieka nad zwierzętami

Ogłoszenia

Ochrona środowiska