Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

OBRONA CYWILNA
WOT MISJA

Misją 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej (7 PBOT)  będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Docelowa liczba żołnierzy w 7 PBOT wyniesie ok. 1000 osób , a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia. Do końca 2018 roku zaplanowano utworzenie 2 pododdziałów w Gdyni oraz Malborku do których zostanie powołanych 460 ochotników Terytorialnej Służby Wojskowej.

    Do wyżej wymienionych pododdziałów mogą być powoływani ochotnicy z terenu administrowanego przez WKU w Człuchowie. Z chwilą utworzenia macierzystego pododdziału dla rejonu obejmującego powiaty człuchowski, chojnicki, bytowski, starogardzki oraz kościerski żołnierze TSW zostaną przeniesieni do tego pododdziału.

    W miesiącu wrześniu 2018 roku planuje się przeprowadzić 16 dniowe szkolenie podstawowe dla ochotników, którzy do tej pory nie mieli odbytej żadnej formy służby wojskowej i posiadają status „osoby przeniesionej do rezerwy”. Żołnierze Ci na zakończenie szkolenia złożą przysięgę wojskową na terenie garnizonu Gdańsk.


DANE KONTAKTOWE DO PUNKTU INFORMACYJNEGO 
7 POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
tel.: 261 212 472


DANE KONTAKTOWE DO PUNKTU INFORMACYJNEGO WKU

tel.: 261 415 420 – mjr Andrzej GEJDA
tel.: 261 415 423 – p. Beata KOLTER

adres e-mail: wkuczluchow.rekrutacja@ron.mil.pl
SPOT  WARUNKI  WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA INFORMACJE 

Obrona cywilna w Polsce stanowi system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Ponadto, w zakresie obowiązków Obrony Cywilnej leży organizowanie zajęć z zakresu przysposobienia obronnego dla uczniów i studentów. Szefowie Obrony Cywilnej na poziomie gminy, powiatu i województwa opracowują i opiniują tzw. plany obrony cywilnej, które są najważniejszą instrukcją dla władz cywilnych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludności.

Podstawy prawne funkcjonowania OC w Rzeczpospolitej Polskiej.

Podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania obrony cywilnej określa międzynarodowe prawo wojenne, zwłaszcza Protokół dodatkowy I z 1977 r. do Konwencji Genewskich z 1949 r. o ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, ratyfikowany przez Polskę dopiero 19 września 1991 r. jako 110 państwo, mimo że była jego współautorem i współinicjatorem. W Polsce zasady funkcjonowania obrony cywilnej określa ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz.U. 2004, Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do niej.

Struktura i organizacja obrony cywilnej w Polsce

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju. Szefa Obrony Cywilnej Kraju powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Szef Obrony Cywilnej Kraju podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast). Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na ich terenie.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje tworzą w drodze rozporządzenia ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) – w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w gminach i zakładach pracy tworzy się:

Formacje obrony cywilnej tworzy się w gminach i zakładach zatrudniających więcej niż 50 pracowników. W zakładach pracy zatrudniających mniej niż 50 pracowników, mogą być tworzone wspólne formacje dla kilku sąsiadujących ze sobą zakładów. Jeżeli jednak w zakładzie zatrudniającym poniżej 50 pracowników wytwarza się, magazynuje lub wykorzystuje do produkcji toksyczne środki przemysłowe, kierownicy, właściciele mają obowiązek powołać formacje, zdolne do samodzielnego działania ratowniczego w strefach bezpośredniego zagrożenia stwarzanego przez zakład pracy.

Główne cele zadania OC w czasie pokoju i w okresie wojny

Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju

 • planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury,
 • działalność szkoleniowa i upowszechniająca tematykę z zakresu obrony cywilnej, w zakładach pracy i szkołach,
 • przygotowanie społeczeństwa do powszechnej samoobrony,
 • wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności,
 • przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia,
 • gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności,
 • wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń,
 • współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich skutków,
 • Decyzję o włączeniu sił obrony cywilnej do działań podejmują terenowi szefowie OC.

Zadania obrony cywilnej w czasie wojny

 • organizacja ewakuacji ludności, zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,
 • organizacja i prowadzenie akcji ratunkowych, udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym,
 • organizacja pomieszczeń i zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności,
 • doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,
 • zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
 • prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń,
 • pomoc w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,
 • udzielanie doraźnej pomocy w pochówku zmarłych.

Ważne numery alarmowe:

 • Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112
 • Policja 997
 • Straż Pożarna 998
 • Pogotowie ratunkowe 999
 • Pogotowie energetyczne 991
 • Pogotowie gazowe 992
 • Pogotowie ciepłownicze 993
 • Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994
 • Numer ratunkowy nad wodą 0 601 100 100
 • Numer ratunkowy w górach 0 601 100 300
 • GOPR 985

POLICJA

 • Posterunek Policji w Koczale: (59)857 4297; tel. kom. 607643269
 • Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie: (59) 834 57 22

STRAŻ POŻARNA

Numery Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Koczała

Zarząd gminnego OSP
Kamil Reszke660632495
Prezesi
Koczała – Zbigniew Wosiński662591821
Pietrzykowo – Jan Chmielecki(59) 8571206
Starzno- Andrzej Skiba604137753
Naczelnicy
Koczała – Krzysztof Balina691532108
Pietrzykowo – Mariusz Rudnik662719661
Starzno – Seweryn Psujek605139242

Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie: tel. (59) 83 45 230, fax. (59) 83 43 411

PATROLE  ROZMINOWANIA

Zgłoszenia   faktów   znalezienia   przedmiotów   wybuchowych   i   innych   przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego proszę kierować pod adres:
Oficer dyżurny JW.1696 w Złocieńcu:
telefon nr 094 3637600 lub 094 3637700.W czasie zgłaszania proszę o podanie:

 • danych personalnych zgłaszającego;
 • miejsca znalezienia przedmiotu z podaniem ewentualnej ilości, wielkości  i innych  cech charakterystycznych;
 • osoby mogącą wskazać miejsce znalezienia przedmiotu niebezpiecznego;

Ciekawe strony:

Zarządzanie kryzysowe w gminie

Służby dyżurne oraz ich numery alarmowe

Tabela sygnałów alarmowych

Co robić gdy pojawi się zagrożenie