nagłówek graficzny z tekstem: sesja Rady Gminy Koczała

Przewodniczący p. Kamil Reszke zawiadamia o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023, która odbędzie się dnia 17 lipca 2020 r. (piątek) o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała przy ul. Człuchowskiej 27, z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie między sesjami.
 5. Informacje przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Koczała za 2019 rok:
  a) debata nad raportem,
  b) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Koczała za 2019 rok i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2019 oraz wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
  a) dyskusja,
  b) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Koczała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2019,
  c) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2020 rok,
  d) określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie Koczała na rok szkolny 2020/2021,
  e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała w części dotyczącej działek nr 77/2, 77/4, 77/7 i 77/9 (po podziale 77/10 i 77/11),
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała”,
  g) zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Cęgi Małe”.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie sesji.

W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz wprowadzonymi przez Wójta Gminy Koczała ograniczeniami wykonywania zadań przez Urząd Gminy Koczała przewodniczący rady informuje, że zdecydował się zaprosić na sesję jedynie wójta i pracowników urzędu – zachęca do pozostania w domach i oglądania transmisji sesji na stronie internetowej.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy mieszkańców chcących skorzystać z prawa do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Koczała za 2019 rok.