nagłówek graficzny z tekstem: sesja Rady Gminy Koczała

XIX sesja Rady Gminy Koczała

Wiceprzewodniczący p. Mariusz Patejuk zawiadamia o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023, która odbędzie się dnia 29 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała przy ul. Człuchowskiej 27, z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koczała w roku szkolnym 2019/2020, w tym o wynikach i osiągnięciach uczniów Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale w roku szkolnym 2019/2020.
 4. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie między sesjami.
 6. Informacje przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,
  c) odwołania skarbnika gminy,
  d) powołania skarbnika gminy,
  e) przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz wprowadzonymi przez Wójta Gminy Koczała ograniczeniami wykonywania zadań przez Urząd Gminy Koczała wiceprzewodniczący zachęca do pozostania w domach i oglądania transmisji sesji na stronie internetowej.

Podkreśla się, że działalność Rady Gminy Koczała jest wciąż jawna, zatem istnieje możliwość uczestnictwa w jej pracach np. w sesjach, jednak mając na względzie stan epidemii i trudności z zapewnieniem m.in. odpowiednich odległości między uczestnikami obrad na ograniczonej powierzchni sali konferencyjnej w urzędzie gminy, zachęca się do pozostania w domach. Interwencje, postulaty i wnioski nadal można zgłaszać m.in. osobiście w urzędzie gminy, elektronicznie, pisemnie oraz za pośrednictwem radnych lub sołtysów.