nagłówek graficzny o treści: z pracy Rady Gminy Koczała

Z pracy Rady Gminy Koczała

W dniu 29 września br. odbyła się XIX sesja Rady Gminy Koczała. Podczas obrad wicedyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale p. Jolanta Klebeko omówiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koczała w roku szkolnym 2019/2020, w tym o wynikach i osiągnięciach uczniów ZKiW w Koczale w roku szkolnym 2019/2020.

Wójt p. Jerzy Bajowski, przewodniczący rady p. Kamil Reszke, przewodniczący komisji rady: p. Rafał Zaremba, p. Jerzy Walczyński, p. Inga Wereszko, p. Robert Kuras i p. Marek Kulas przedstawili informacje z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

Jednym z ważniejszych punktów obrad było rozpatrzenie przez radę projektów uchwał wniesionych przez wójta w sprawach odwołania dotychczasowej i powołania nowej skarbnik gminy. W wyniku głosowania Rada Gminy Koczała jednogłośnie odwołała ze stanowiska wieloletnią skarbnik p. Halinę Kaciniel, do której samorządowcy skierowali jednocześnie słowa serdecznych podziękowań m.in. za rzetelnie wykonywaną pracę, cierpliwe wyjaśnienie kwestii związanych z sytuacją ekonomiczno-finansową gminy, służenie swoją wiedzą i doświadczeniem.  Również jednogłośnie radni na to ważne w samorządzie gminy stanowisko powołali p. Helenę Jankiewicz.

Koczalscy radni podjęli również trzy inne uchwały w sprawach:

  1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,
  3. przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.

Uchwały, jak również imienne wykazy głosowań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała. Nagrania obrad są udostępnione w serwisie YouTube – na kanale Gminy Koczała.