nagłówek graficzny o treści: z pracy Rady Gminy Koczała

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony

W dniu 17 grudnia 2020 r. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Koczała. Obrady zostały zorganizowane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Wójt Jerzy Bajowski, przewodniczący rady Kamil Reszke, przewodniczący komisji rady: Rafał Zaremba, Inga Wereszko, Marek Kulas, Robert Kuras oraz zastępca przewodniczącego Lidia Pędrak przedstawili informacje z działań podejmowanych w okresie od październikowej sesji.   

Koczalscy radni większością głosów zatwierdzili stanowisko Komisji rewizyjnej wyrażone w protokole kontroli kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Koczała w pierwszym półroczu 2020 roku, w którym stwierdzono, że wszystkie wydatki oraz koszty ponoszone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Koczała w pierwszym półroczu 2020 roku były realizowane zgodnie z przeznaczeniem, w sposób legalny, celowy, niezbędny oraz oszczędny. Zwrócono uwagę na konieczność systematycznego i ciągłego prowadzenia skutecznych działań w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podczas ostatniej w 2020 roku sesji Rada Gminy Koczała jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na 2021 rok w kształcie przedstawionym przez Wójta Gminy Koczała. Ustalono dochody w łącznej wysokości 16048379 zł, natomiast wydatki w wysokości 16623239,64 zł. Deficyt budżetu w wysokości 574860,64 zł zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu. Wydatki majątkowe w kwocie 740060,64 zł zaplanowano przeznaczyć na:

 • budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu Wrzosowym w Koczale – 180000 zł,
 • poprawę infrastruktury drogowej – utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Działek-Załęże – 12000 zł,
 • remont nawierzchni drogi gminnej nr 204011G w miejscowości Trzyniec – 43360,24 zł,
 • przebudowę pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale – 170000,00 zł,
 • zagospodarowanie części terenu działki nr 590/13 w miejscowości Płocicz – 50000 zł,
 • zakup serwera z oprogramowaniem, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz systemu konferencyjnego (Urząd Gminy Koczała) – 44000 zł,
 • zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale) – 10000 zł,
 • budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w Koczale – 202143,40 zł,
 • doposażenie placu zabaw w Pietrzykowie – 7557,00 zł,
 • zakup urządzeń na plac rekreacyjny w Bielsku – 15000 zł,
 • zakup urządzeń na siłownię w Bielsku – 6000 zł.

Zadania wszystkich sołectw gminy w ramach realizacji funduszu sołeckiego w 2021 roku wymienione są w załączniku numer 9 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2021 rok.

Koczalscy radni podjęli jednogłośnie również 9 innych uchwał w sprawach:

 • wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Gminie Koczała, w których pobiera się opłatę miejscową,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2021 rok,
 • „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koczała na lata 2021-2025”,
 • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030”,
 • planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2021 roku,
 • „Planu pracy Rady Gminy Koczała na 2021 rok”.

Po dyskusji podczas posiedzeń komisji i sesji, w wyniku głosowania zwykłą większością głosów (8 głosów „przeciw”, 3 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 3 radnych było nieobecnych), Rada Gminy Koczała odrzuciła projekt uchwały przedłożony przez Wójta Gminy Koczała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała.

Uchwały, jak również imienne wykazy głosowań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała. Nagrania obrad są udostępnione w serwisie YouTube – na kanale Gminy Koczała.

Zdjęcie przedstawiające widok wideokonferencji podczas zdalnych obrad Rady Gminy Koczała.
Zdjęcie przedstawiające widok wideokonferencji podczas zdalnych obrad Rady Gminy Koczała.