nagłówek graficzny o treści: informacja odpady komunalne

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Zgodnie z ogłoszonymi wytycznymi Ministra Klimatu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii lub epidemii) odpady takie jak środki zapobiegawcze m. in. maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej czy też podczas zakupów powinny być wrzucane do pojemnika lub worka na odpady zmieszane.

Odpady przeznaczone do segregacji takie jak: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady powinny być wrzucane do odpowiednich pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Należy z takimi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

Ponadto magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów prowadzi się w zamykanych pojemnikach, workach lub kontenerach oznakowanych w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów i zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.