Kontrola podatkowa nieruchomości

Urząd Gminy Koczała informuje, że został powołany Zespół do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie Gminy Koczała, w celu sprawdzenia czy deklarowana powierzchnia gruntów i budynków, która jest podstawą do wyliczenia podatku od nieruchomości,  jest zgodna ze stanem faktycznym.

Kontrole podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości rozpoczną się od 11 grudnia 2023r. i będą im poddane powierzchnie gruntów i budynków mieszkalnych, budynków pozostałych, a także budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zachęcamy mieszkańców i osoby prowadzące działalność gospodarczą do sprawdzenia deklarowanych powierzchni, w stosunku do rzeczywistego stanu i ewentualnego składania korekt, tak aby nie dać się zaskoczyć kontroli podatkowej!

Prosimy o zweryfikowanie i zaktualizowanie powierzchni użytkowej posiadanych budynków lub ich części, w tym budynków mieszkalnych, budynków pozostałych, a w szczególności budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i złożenie informacji na podatek od nieruchomości zgodnej ze stanem faktycznym w terminie do 08 grudnia 2023r. w Urzędzie Gminy Koczała pok. 14.

Po upływie powyższego terminu Urząd Gminy Koczała, zgodnie z obowiązującymi przepisami Działu VI Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r., poz. 2383), będzie wszczynał z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w przypadku stwierdzenia zaniżonej powierzchni, stanowiącej podstawę opodatkowania, organ podatkowy może naliczyć w decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe należny podatek za okres 5 lat wstecz.