Monitoring nieczystości ciekłych – szkolenie

W związku ze zmianą niektórych przepisów, które nakładają nowe obowiązki na gminy oraz właścicieli nieruchomości, 6 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała odbyło się szkolenie dotyczące kompleksowego monitorowania nieczystości ciekłych. Nowe obowiązki dotyczą właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają podłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, a posiadają przydomowe oczyszczalnie lub zbiorniki bezodpływowe. Nowe zadania ustawowe to przede wszystkim zwiększony monitoring wywozu nieczystości płynnych, jak również większy nacisk na skoordynowaną współpracę pomiędzy właścicielem nieruchomości, w której wytwarzane są nieczystości, a podmiotem odbierającym nieczystości i gminą. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin Rzeczenica, Przechlewo, Miastko i Koczała, jak również pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej z Koczały.