nagłówek graficzny o treści: informacja odpady komunalne

Obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych

6 września 2019 r. weszła w życie istotna dla nas wszystkich zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 stycznia 2020 r. właściciel nieruchomości nie może zadeklarować zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy segregowanie odpadów jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Od 1 stycznia 2020 r. na terenie gminy Koczała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wyniesie 16,90 zł miesięcznie od mieszkańca. W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne z nieruchomości nie są segregowane albo nie są właściwie segregowane, na podstawie art. 6k ust. 3 wspomnianej ustawy, z urzędu zostaną naliczone podwyższone stawki określone przez Radę Gminy Koczała, tj. 33,80 zł miesięcznie od mieszkańca.
Właściciele nieruchomości, którzy w uprzednio złożonym formularzu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarowali nieselektywny odbiór odpadów komunalnych, mają obowiązek złożyć nowy formularz ww. deklaracji. Wypełnioną deklarację należy złożyć bądź przesłać do Urzędu Gminy Koczała ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała.