nagłówek graficzny o treści: informacja

Oferta pracy – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej ogłasza nabór na zastępstwo na czas
usprawiedliwionej nieobecności pracownika – stanowisko – Specjalista ds. rozliczania i administracji.

Miejsce świadczenia pracy i dane kontaktowe:

Miejsce wykonywania pracy: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej,
ul. Ogrodowa 26, Debrzno, tel. 598335930, e-mail. biuro@lgdzc.pl, www.lgdzc.pl.

Stanowisko pracy:

Specjalista ds. rozliczania i administracji

Wymiar czasu pracy, rodzaj i termin zatrudnienia:

Praca będzie świadczona w wymiarze pełnego etatu (1/1).

Podstawę prawną nawiązania stosunku zatrudnienia stanowić będzie umowa o pracę na czas
usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Proponowany termin zatrudnienia: od 1 marca 2023 r. – praca na zastępstwo na czas
usprawiedliwionej nieobecności pracownika do 31 marca 2024 r.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rozliczeń projektów zgodnie z procedurami i wymogami instytucji udzielających dofinansowania – wnioski o płatność.
 2. Monitorowanie zmian w procedurach, wytycznych i innych regulacjach mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu.
 3. Bieżąca współpraca z instytucją rozliczającą, partnerami projektu.
 4. Udzielanie potencjalnym beneficjentom podstawowych informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie oraz rozliczania pomocy finansowej.
 5. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach działania Wdrażanie LSR.
 6. Prowadzenie rejestru udzielonego doradztwa.
 7. Archiwizacja dokumentacji rozliczeniowej projektów realizowanych przez LGD Ziemi Człuchowskiej.
 8. Poszukiwanie źródeł finansowania projektów wspierających rozwój obszarów wiejskich.
 9. Rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz niezwłoczne przekazywanie korespondencji przychodzącej Kierownikowi Biura celem zadekretowania.
 10. Rozprowadzanie przesyłek wewnątrz i na zewnątrz Biura LGD.
 11. Obsługa interesantów oraz potencjalnych wnioskodawców w ramach programu PROW 2014-2020, RLKS 2021-2027
 12. Opieka nad grantobiorcami w zakresie rozliczania grantów, monitorowania, kontroli.
 13. Organizacja zakupu materiałów biurowych – współpraca z firmą dostarczającą materiały biurowe.
 14. Przygotowanie posiedzeń władz Stowarzyszenia.
 15. Organizacja, spotkań, konferencji, szkoleń.
 16. Współpraca z kontrahentami w zakresie obsługi LGD Ziemi Człuchowskiej.
 17. Prowadzenie rejestru delegacji służbowych.
 18. Aktualizacja podstawowych informacji znajdujących się na stronie internetowej LGD.
 19. Udział w wydarzeniach promocyjnych (targi, konkursy, spotkania itp.).
 20. Archiwizacja dokumentów Stowarzyszenia.
 21. Pełnienie zastępstwa za wskazanego pracownika biura podczas jego nieobecności w pracy.
 22. Pomoc w realizacji innych działań biura i wykonywanie zadań powierzonych przez Prezesa, Zarząd Stowarzyszenia.

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych (pakiet Office).
 3. Roczny staż pracy na podobnym stanowisku.

Wymagania pożądane:

 1. Wyższe, preferowane specjalności związane ze stanowiskiem pracy (administracja, ekonomia, zarządzanie, itp.).
 2. Umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy.
 3. Komunikatywność.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Punktualność i dyspozycyjność.
 6. Odpowiedzialność i rzetelność.
 7. Znajomość problematyki i doświadczenie w zakresie realizacji projektów przy udziale środków
 8. Czynne prawo jazdy kat. B i gotowość dysponowania własnym samochodem do celów
  służbowych.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.
 2. Praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym świetle.
 3. Pomieszczenia biurowe usytuowane na parterze budynku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. Życiorys zawodowy.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i staż
 5. Oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Oświadczenia, życiorys zawodowy, list motywacyjny i kwestionariusz dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie powinny być własnoręcznie podpisane.

Kopie dokumentów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez kandydata. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim, w formie umożliwiającej ich odczytanie.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 15.02.2023 r. do godz. 15:00
(w przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną, liczy się data wpływu do LGD) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej, ul. Ogrodowa 26, Debrzno w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. rozliczania i administracji”.

Dodatkowe informacje:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
1.Ocena formalna ofert. Weryfikacja ofert pod kątem spełnienia warunków określonych
w ogłoszeniu.
Zostaną odrzucone formalnie oferty, które:
– zostały złożone po terminie lub w sposób niezgodny z ogłoszeniem,
– nie zawierają wymaganej w treści ogłoszenia dokumentacji,
– zostały złożone przez osoby niespełniające wymagań.
2. Postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez:
– zatwierdzenie przez Zarząd listy kandydatów, którzy spełniają wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze i ocenę merytoryczną złożonych dokumentów
aplikacyjnych,
– rozmowę kwalifikacyjną.
3. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną
powiadomieni mailowo lub telefonicznie.
4. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zatwierdzonymi przez Zarząd zostanie
przeprowadzona w siedzibie LGD w wyznaczonym terminie.
5. Rozmowa kwalifikacyjna polegać będzie na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania
dotyczące w szczególności:
a) Wiedzy z zakresu funduszy UE, w szczególności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wspólnej Polityki Rolnej.
b) Znajomości problematyki LEADER oraz zasad funkcjonowania LGD.
c) Ogólnej znajomości działalności i funkcjonowania organizacji pozarządowych.
6. Informacja o wynikach naboru zamieszczona zostanie na stronie internetowej LGD nie później
niż w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury
naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
7. Na żadnym z etapów procedury naboru kandydatom nie przysługują odwołania.
8. Zastrzega się prawo do nie wybrania żadnego kandydata.

Więcej informacji można znaleźć na www.lgdzc.pl

nagłówek graficzny o treści: informacja