nagłówek graficzny o treści: ogłoszenie Wójta Gminy Koczała, pod napisem herb Gminy Koczała

Ogłoszenie Wójta Gminy Koczała

Wójt Gminy Koczała ogłasza konsultacje projektu rocznego programu współpracy gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem.