nagłówek graficzny o treści: ogłoszenie Wójta Gminy Koczała, pod napisem herb Gminy Koczała

Ogłoszenie Wójta Gminy Koczała

Wójt Gminy Koczała podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Więcej informacji