nagłówek graficzny o treści: ogłoszenie Wójta Gminy Koczała, pod napisem herb Gminy Koczała

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2024 r. 

Wójt Gminy Koczała podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich ofert wraz z wynikami otwartego konkursu ofert w ramach:
– Priorytetu 1 „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” realizacji zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez tworzenie warunków umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych oraz podejmowanie różnych form rekreacji przez mieszkańców”,
– Priorytetu 2 „Nauka, edukacja i wychowanie” realizacji zadania publicznego „Działanie na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia, m.in. poprzez udzielanie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji”,
– Priorytetu 3 „Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej” realizacji zadania publicznego „Stworzenie warunków do rozwoju lokalnej społeczności oraz zachęcanie jej do inicjowania i do włączania się we wspólne działania na rzecz swojego otoczenia, poczucia bezpieczeństwa, zwiększenia identyfikacji z miejscem zamieszkania i budowania tożsamości lokalnej”- wykaz wszystkich ofert wraz informacją o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku znajduje się pod linkiem.