nagłówek graficzny o treści: informacja

Udostępnienie do wglądu spisu członków Pomorskiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym nr 20 (Gmina Koczała)

Zgodnie z art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183) oraz § 11 ust. 1 Uchwały Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych informuję, że od dnia 25 sierpnia 2023 r. został wyłożony do wglądu spis osób, członków Pomorskiej Izby Rolniczej uprawionych do udziału w głosowaniu w okręgu wyborczym nr 20 (Gmina Koczała) w wyborach do rad powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej, które odbędą się w dniu 24 września 2023 r.

Prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają podatnicy podatku rolnego, czyli osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego, tj. obszaru gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego nie mieszczą się w definicji podatnika podatku rolnego stosowanej na potrzeby przepisów ustawy o izbach rolniczych i tym samym nie są z mocy prawa członkami samorządu rolniczego.

Osoby uprawnione do głosowania w wyborach, mogą sprawdzić czy zostały umieszczone w spisie wyborców, który od dnia 25 sierpnia 2023 r. jest wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy Koczała, ul. Człuchowska 27, 77 – 220 Koczała pokój nr 13 (tel. 59 857 40 62) w godzinach pracy Urzędu – od poniedziałku do piątku.