nagłówek graficzny o treści: informacja, grafika w tle; mężczyzna w koszuli i krawacie mówi przez megafon i wskazuje palcem w bok

Wsparcie dla OSP Starzno

W ramach tegorocznego naboru „FLOREK- wsparcie dla OSP (edycja 2022) jednostka OSP w Starznie zrealizowała zadnie pn. „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”. Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu  i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Koszt kwalifikowany Zadania wyniósł 5.747,00 zł. W ramach realizowanego Zadania jednostka OSP otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 5.747,00 zł. Zadanie polegało na zakupie: sześciu zestawów ubrań koszarowych, jednej pary woderów, zbiornika przenośnego na wodę oraz latarki kątowej. Realizowane Zadanie obejmuje liczbę osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa w wysokości 3.403.

Więcej informacji nt. instytucji współfinansujących realizację zadania:

WFOŚiGW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej