nagłówek graficzny o treści: informacja

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

„Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ” – ważna informacja dla ubiegających się o sprzęt komputerowy

W związku z weryfikacją wniosku Gminy Koczała przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, złożonego w konkursie „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”
uprzejmie informujemy wszystkich rodziców, opiekunów prawnych uczniów oraz pełnoletnich uczniów, którzy złożyli oświadczenia we własnym imieniu, że Instytucja opiniująca złożone wnioski zobowiązała gminę do weryfikacji poprawności danych w oświadczeniach złożonych przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenia we własnym imieniu.

Złożone przez Państwa oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty, które poświadczają:

1) stopień pokrewieństwa krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka, babci, pradziadka, prababci) pracującego niegdyś w PPGR z uczniem wymienionym w oświadczeniu. Dokumentyniezbędne doprzedłożenia doweryfikacji: odpisy skrócone aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów małżeństwa, odpisy aktów zgonu, itp. lub ich kopie.

2) fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka, babci, pradziadka, prababci)
w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR.
Dokumenty niezbędne do przedłożenia do weryfikacji w formie kserokopii: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy, legitymacje ubezpieczeniowe, odcinki list płac, wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa KOWR i  inne. Uwaga! Nie dotyczy osób, które złożyły ww. dokumenty wraz z oświadczeniem.

3) zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko czy pełnoletni uczeń się uczy, że uczęszcza do szkoły i że nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. Jeśli dziecko otrzymało w okresie ostatnich dwóch lat sprzęt komputerowy na własność lub w drodze użyczenia, to prosimy, by taka informacja znalazła się w oświadczeniu wraz z podaniem na jaki okres sprzęt komputerowy został użyczony. Zaświadczenie wystawione przez szkołę musi zawierać adres zamieszkania dziecka, jaki figuruje w dokumentach szkolnych.

Dzieci uczęszczające do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale w roku szkolnym 2021/2022 oraz które uczęszczały do ZKiW w roku szkolnym 2020/2021 i 2019/2020 są zwolnione z obowiązku dostarczenia tego zaświadczenia.

Instytucja weryfikująca przypomina, że złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR.

Wyżej wymienione dokumenty są obligatoryjne, by uznać zasadność wsparcia dla uczniów w postaci przekazania na własność komputerów.

Uzupełnienia ww. dokumentacji wraz z pismem przewodnim, w którym wymienione zostaną wszystkie dołączane dokumenty należy składać: w sekretariacie Urzędu Gminy Koczała (pok. 11) w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2021 roku do godz. 15.00.

UWAGA! Niedostarczenie w/w dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie  wsparcia dla ucznia. W razie pytań, osobą do kontaktu jest Renata Minda lub Ewa Kurpiejewska, tel. 59 857 42 58.

pismo przewodnie