nagłówek graficzny o treści: z pracy Rady Gminy Koczała

Z pracy rady gminy

W dniu 28 maja br. odbyła się XVI sesja Rady Gminy Koczała. W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz wprowadzonymi przez Wójta Gminy Koczała ograniczeniami wykonywania zadań przez Urząd Gminy Koczała zdecydowano, aby zaprosić na sesję jedynie wójta i pracowników urzędu – jednocześnie zachęcono do pozostania w domach i oglądania transmisji sesji na kanale Gminy Koczała
w serwisie youtube.

Wójt p. Jerzy Bajowski, przewodniczący rady p. Kamil Reszke, przewodniczący komisji rady: p. Rafał Zaremba, p. Inga Wereszko i p. Robert Kuras oraz zastępcy przewodniczących: p. Lidia Pędrak i p. Wanda Psujek przedstawili informacje z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

    Rada Gminy Koczała podjęła 3 uchwały w sprawach:

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,

– zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała”.

Uchwały, jak również imienne wykazy głosowań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała. Nagranie obrad jest udostępnione w serwisie youtube – na kanale Gminy Koczała (https://www.youtube.com/user/GminaKoczala/videos).