nagłówek graficzny o treści: z pracy Rady Gminy Koczała

Z pracy rady gminy

W dniu 6 lutego br. odbyła się XIV sesja Rady Gminy Koczała. 

Poza informacjami z działań podejmowanych w okresie między sesjami przewodniczący rady p. Kamil Reszke przedstawił również sprawozdanie z pracy Rady Gminy Koczała w 2019 roku, zaś przewodniczący komisji rady: p. Rafał Zaremba, p. Jerzy Walczyński, p. Inga Wereszko, p. Marek Kulas i p. Robert Kuras – sprawozdania z pracy komisji w 2019 roku.

Przedstawione także zostało sprawozdanie wójta z realizacji uchwał rady podjętych w II półroczu 2019 roku.

Wójt p. Jerzy Bajowski przedstawił sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

Koczalscy radni podjęli jednogłośnie 9 uchwał w sprawach:

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,

– zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2020 rok,

– określenia ceny jednostkowej paliwa w Gminie Koczała na rok szkolny 2019/2020,

– wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej
w miejscowości Niedźwiady,

– trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Gminie Koczała oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

– wynagrodzenia Wójta Gminy Koczała,

– wyboru przedstawiciela Gminy Koczała do Zgromadzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego z siedzibą w Człuchowie,

– planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na rok 2020.

Uchwały, jak również imienne wykazy głosowań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała. Nagranie obrad jest udostępnione w serwisie youtube na kanale Gminy Koczała.