Zielona energia w gospodarstwie rolnym

31 stycznia 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020 w obszarze zielona energia w gospodarstwie. Termin składania wniosków upływa 1 marca 2023 r.

Maksymalna kwota pomocy jaką można uzyskać wynosi 150 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

Pomoc będzie przyznawana w postaci dofinansowania poniesionych na realizację danej inwestycji kosztów kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik”.

Dofinansowanie może obejmować:

  • koszty zakupu i montażu pompy ciepła;
  • koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej do 50kW wraz z magazynowaniem wytworzonej energii elektrycznej;
  • koszty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej;
  • koszty zakupu urządzeń i oprogramowania.

Więcej informacji można uzyskać:
www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych–w-obszarze-zielona-energia-w-gospodarstwie