Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Koczale zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.koczala.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów i audiodeskrypcji;
 • pliki pdf zawierają skany dokumentów;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona internetowa została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0.

Wygląd strony

 • Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • zastosowano prawidłowy kontrast oraz możliwość zwiększenia kontrastu,
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • pułapki klawiaturowe – wykluczone,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono w dniu: 2020.03.31
 • Deklaracja poddana przeglądowi w dniu: 2021.03.30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Mariusz Bublewicz – Starszy informatyk, telefon: 59 857 40 71, e-mail: informatyk@koczala.pl

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Koczała, ul. Człuchowska 27, 77-220 Koczała.

Urząd Gminy Koczała, ulica Człuchowska 27, 77-220 Koczała. Urząd składa się z jednego budynku dwupiętrowego. W budynku znajduje się jedno wejście główne, do którego prowadzą schody i podjazd dla wózków. Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem parteru. W budynku nie ma windy, pochylni ani platform. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Sekretariat znajduje się na drugim piętrze budynku. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. Nie zastosowano systemu naprowadzania głosowego. Brak tłumacza migowego

Koordynator dostępności w urzędzie – Urszula Wołk, telefon 59 857 40 67, adres e-mail: u.wolk@koczala.pl.