Herb i symbole gminy

Symbole i barwy Gminy Koczała

1. Herb

Symbole i barwy tworzące herb Gminy Koczała, to żółta (złota) balsaminka i biała (srebrna) lilia na błękitnym polu tarczy. Godło jest umieszczone w tarczy późnogotyckiej, zwanej też hiszpańską. Tarcza ta jest zaokrąglona od dołu o proporcjach wysokości do szerokości, 7:6. Symbole tworzące godło nawiązują do historycznych patronek parafii rzymskokatolickiej w Koczale istniejącej na tej ziemi nieprzerwanie od czasów średniowiecza. Lilia symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę, a balsaminka jest atrybutem św. Marii Magdaleny.

Herb Gminy Koczała

2. Flaga

Flagę stanowi poziomy płat materii o proporcji boków 5:8, o barwie błękitnej, umieszczony krótszym bokiem do drzewca , na środku którego umieszczone jest godło Gminy Koczała.

Symbolika barw:

  • złoto – symbolizuje cztery cnoty: wzniosłość, delikatność, otuchę, życzliwość, z ciał niebieskich Słońce, z dni tygodnia – niedzielę;
  • srebro – symbolizuje pięć cnót: czystość, niewinność, pokorę, uczciwość, niepokalaność,
    z ciał niebieskich – Księżyc, z żywiołów – wodę, z dni tygodnia – poniedziałek; 
  • błękit – symbolizuje trzy cnoty: wzniosłość, piękność, pochwałę, z ciał niebieskich – Wenus, z żywiołów – powietrze, z dni tygodnia – piątek;

Zasady używania herbu i flagi zostały określone w uchwale nr XXXIV/213/2018 Rady Gminy Koczała
z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, insygniów i innych symboli Gminy Koczała oraz zasad ich używania.

Wyciąg z ww. uchwały:

§7

1. Herb, flaga, baner i sztandar są symbolami społeczności lokalnej Gminy Koczała.

2. Symbole gminy mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należną cześć i szacunek oraz powagę, nie godzący w dobre obyczaje i interes Gminy Koczała.

3. Symbole gminy mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach i barwach zgodnych ze wzorami ustalonymi w niniejszej uchwale.

4. Symbole gminy podlegają ochronie prawnej.

§8

1. Prawo do używania herbu Gminy Koczała przysługuje organom gminy i jednostkom organizacyjnym gminy.

2. Herb gminy może być umieszczany w szczególności:

  1. na budynkach, w pomieszczeniach i salach posiedzeń organów gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy;
  2. na blankietach korespondencyjnych, drukach urzędowych, wizytówkach, oficjalnych stronach internetowych, w biuletynach samorządowych, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych wydawanych w formie papierowej i elektronicznej oraz na pojazdach, przedmiotach użytkowych i gadżetach promocyjnych;
  3. na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze gminy;
  4. na gminnych tablicach informacyjnych i witaczach;
  5. w innych miejscach za zgodą wójta.

§ 9

1. Rozpowszechnianie i używanie herbu gminy przez podmioty inne niż określone w § 8 ust. 1 w celach handlowych, promocyjnych lub reklamowych wymaga pisemnej zgody wójta.

2. Zgoda udzielana jest na pisemny wniosek zawierający szczegółowy opis celu, do którego używany będzie herb gminy, i projekt wykorzystania herbu, np.: wzór druku, projekt graficzny przedmiotu, na którym ma być umieszczony herb.

3. Wójt może zażądać uzupełnienia wniosku, o którym mowa w ust. 2, o podanie innych szczegółowych informacji. Nieuzupełnienie wniosku w określonym przez wójta terminie skutkuje nieudzieleniem zgody.

4. Wójt może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot używający herb gminy wykorzystuje go w sposób sprzeczny z udzieloną zgodą.

5. Wójt prowadzi ewidencję podmiotów, którym wyraził zgodę na używanie herbu gminy.

§ 10

1. Flagę Gminy Koczała wywiesza się na budynku stanowiącym siedzibę władz gminy.

2. Flaga może być wywieszana na terenie gminy na budynkach jednostek organizacyjnych gminy, innych obiektach gminnych, w miejscach publicznych, a także przez mieszkańców na ich posesjach oraz przez działające na terenie gminy przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje samodzielnie lub łącznie z flagą państwową z okazji uroczystości państwowych i gminnych dla podkreślenia ich doniosłego charakteru, bez potrzeby uzyskiwania zgody wójta, jednakże z należnym poszanowaniem.

3. W przypadku eksponowania flagi gminnej z innymi flagami należy zachować następującą hierarchię: flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej, flaga innego państwa, flaga wojewódzka, flaga powiatu, flaga gminy, flaga Unii Europejskiej, flaga organizacji ogólnopolskiej, flaga organizacji międzynarodowej, flaga służbowa, flaga instytucji, organizacji, uczelni, szkoły, klubu sportowego itp., flaga grupy narodowościowej, flaga okolicznościowa. W przypadku wywieszania dwóch lub czterech flag o różnym stopniu ważności flaga uprzywilejowana zajmuje pozycję skrajną na lewo z perspektywy patrzącego. W przypadku wywieszania trzech flag o różnym stopniu ważności flagę najwyższą w hierarchii umieszcza się w środku, niższą w hierarchii z jej lewej strony, a najniższą w hierarchii z prawej strony. Wśród flag zajmujących to samo miejsce w hierarchii pierwszeństwo ma flaga gospodarza. Z wymienionymi flagami nie wolno eksponować flag reklamowych.