E-aktywni mieszkańcy Gminy Koczała

Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Projekt pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Koczała” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, w ramach projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych  niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród 150 uczestników  powyżej 25 roku życia objętych szkoleniem jednym z siedmiu modułów tematycznych, tj.

  1. „Rodzic w Internecie”
  2. „Mój biznes w sieci”
  3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
  4. „Działam w sieciach społecznościowych”
  5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  6. „Rolnik w sieci”
  7. „Kultura w sieci”

oraz zakup 10 laptopów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale.

Planowane efekty: wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie ww. modułów tematycznych, wzmocnienie postawy obywatelskiej oraz krytycznego myślenia.

Wartość projektu:  84 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 84 000,00 zł

Plakat AKC

Dofinansowanie: 84 000,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Łączna kwota inwestycji: 84 000,00 zł