Kodeks etyki

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28/2014
Wójta Gminy Koczała
z dnia 16.04.2014 r.

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW

URZĘDU GMINY KOCZAŁA

PREAMBUŁA

W trosce o jak najlepsze wykonywanie zadań publicznych powierzonych pracownikom Urzędu Gminy Koczała ustanawia się Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy Koczała.

Kodeks określa wartości etyczne i zasady postępowania pracowników Urzędu Gminy Koczała związane z pełnieniem przez nich obowiązków pracowników samorządowych. Dla mieszkańców i klientów jest informacją, jakich standardów zachowania mają prawo oczekiwać od pracowników urzędu.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:

 1. urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Koczała;
 2. kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy Koczała;
 3. pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Gminy Koczała posiadającego status pracownika samorządowego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

ZASADY SŁUŻBY PUBLICZNEJ

§ 2. Pracownicy przy wykonywaniu zadań kierują się wynikającymi z przepisów prawa zasadami, którymi w szczególności są:

 1. zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej,
 2. zasada ochrony praw człowieka i obywatela,
 3. zasada bezinteresowności,
 4. zasada jawności i przejrzystości,
 5. zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej,
 6. zasada profesjonalizmu,
 7. zasada odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania,
 8. zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

§ 3. Przestrzegając zasady legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej pracownik w szczególności:

 1. przestrzega Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
 2. w granicach określonych prawem zapewnia udział obywateli w rozstrzyganiu spraw publicznych,
 3. przy załatwianiu spraw nie kieruje się uprzedzeniami.

§ 4. Przestrzegając zasady ochrony praw człowieka i obywatela pracownik w szczególności:

 1. zna prawa człowieka i obywatela,
 2. nie proponuje ani nie podejmuje działań, które naruszają prawa człowieka i obywatela.

§ 5. Przestrzegając zasady bezinteresowności pracownik w szczególności:

 1. nie przyjmuje od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy żadnych korzyści,
 2. nie wykonuje prac ani zajęć sprzecznych z obowiązkami służbowymi lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

§ 6. Przestrzegając zasady jawności i przejrzystości pracownik w szczególności:

 1. w granicach określonych przez prawo zapewnia dostępność informacji o zasadach i efektach swojej pracy i podejmowanych rozstrzygnięciach,
 2. przy tworzeniu przepisów oraz podejmowaniu decyzji i innych rozstrzygnięć dąży do zapewnienia jednoznaczności i zrozumiałości podejmowanych działań,
 3. przyjęte rozstrzygnięcia wyczerpująco uzasadnia,
 4. udziela informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnia dokumenty znajdujące się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

§ 7. Przestrzegając zasady dochowania tajemnicy ustawowo chronionej pracownik w szczególności:

 1. dochowuje tajemnicy ustawowo chronionej,
 2. nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.

§ 8. Przestrzegając zasady profesjonalizmu pracownik w szczególności:

 1. posiada niezbędną wiedzę do wykonywania obowiązków oraz podnosi swe kwalifikacje zawodowe potrzebne do jak najlepszego wykonywania pracy w urzędzie,
 2. zna akty prawne dotyczące funkcjonowania urzędu oraz zapoznaje się w wszystkimi istotnymi okolicznościami faktycznymi i prawnymi prowadzonych przez siebie spraw,
 3. jest otwarty na współpracę, korzysta z wiedzy przełożonych, kolegów i podwładnych, dzieli się z nimi własnym doświadczeniem zawodowym, a kiedy jest to uzasadnione, korzysta z pomocy ekspertów,
 4. efektywnie i racjonalnie zarządza posiadanymi zasobami kadrowymi i w taki sposób wykorzystuje czas pracy,
 5. w wykonywaniu zadań dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji,
 6. jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji,
 7. przez swoją postawę współtworzy wizerunek pracownika samorządowego, urzędu i Gminy Koczała,

§ 9. Przestrzegając zasady odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania pracownik w szczególności:

 1. wykonuje zadania ze świadomością szczególnej odpowiedzialności wynikającej z publicznego charakteru pełnionej służby,
 2. przy wykonywaniu zadań kieruje się interesem publicznym, efektywnością i zgodnością podejmowanych działań z przepisami,
 3. na każdym etapie realizacji zadań jest gotów do rozliczenia się przed przełożonymi i obywatelami z podejmowanych działań,
 4. jeżeli jest przekonany, że polecenie przełożonego jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki informuje go lub jego przełożonego na piśmie,
 5. jeżeli jest przekonany, że wykonanie polecenia przełożonego prowadziłoby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub groziłoby niepowetowanymi stratami, nie wykonuje polecenia służbowego i niezwłocznie informuje o tym kierownika urzędu.

§ 10. Przestrzegając zasady racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi pracownik w szczególności:

 1. racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje gminnym majątkiem i środkami publicznymi,
 2. jest gotowy do rozliczenia swojej dbałości o środki i mienie publiczne.

ZASADY ETYKI

§ 11. Pracownicy przy wykonywaniu zadań przestrzegają zasad etyki, którymi są:

 1. zasada godnego zachowania,
 2. zasada służby publicznej,
 3. zasada lojalności,
 4. zasada neutralności politycznej,
 5. zasada bezstronności,
 6. zasada rzetelności.

§ 12. Przestrzegając zasady godnego zachowania pracownik w szczególności:

 1. wykonuje pracę z respektem dla reguł współżycia społecznego i kultury osobistej oraz z poszanowaniem godności innych osób, w tym podwładnych, kolegów i przełożonych,
 2. jest uprzejmy i życzliwy w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, kolegami i podwładnymi,
 3. zapobiega powstawaniu konfliktów w pracy w relacjach z obywatelami i współpracownikami,
 4. do pracy przychodzi w odpowiednim stroju licującym z powagą urzędu,
 5. unika niepożądanych zachowań, które mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek pracownika samorządowego, urzędu i Gminy Koczała,
 6. we właściwy sposób zachowuje się także poza pracą.

§ 13. Przestrzegając zasady służby publicznej pracownik w szczególności:

 1. swoją pracą służy mieszkańcom, Gminie Koczała i państwu,
 2. przedkłada dobro wspólne nad interes osobisty, jednostkowy lub grupowy,
 3. nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie,
 4. jest świadomy, że interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i zdecydowanych.

§ 14. Przestrzegając zasady lojalności pracownik w szczególności:

 1. jest lojalny wobec urzędu, przełożonych, kolegów, podwładnych i gotów do wykonywania służbowych poleceń,
 2. udziela przełożonym obiektywnych i zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii,
 3. jest powściągliwy i rozważny w wypowiadaniu podglądów na temat pracy swojego urzędu, zwłaszcza jeżeli poglądy takie podważałyby zaufanie obywateli do urzędu.

§ 15. Przestrzegając zasady neutralności politycznej pracownik w szczególności:

 1. nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych swoich poglądów i sympatii politycznych,
 2. nie podejmuje żadnych publicznych działań bezpośrednio wspierających działania o charakterze politycznym,
 3. dystansuje się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych mogących prowadzić do działań stronniczych,
 4. relacje pracownika z osobami pełniącymi funkcje polityczne są jasne i przejrzyste,
 5. nie wykorzystuje wpływów politycznych na rekrutację i awanse w urzędzie.

§ 16. Przestrzegając zasady bezstronności pracownik w szczególności:

 1. nie dopuszcza do podejrzeń o konflikt między interesem publicznym i prywatnym,
 2. nie podejmuje żadnych prac ani zajęć kolidujących z obowiązkami służbowymi,
 3. jednakowo traktuje wszystkich uczestników w prowadzonych sprawach administracyjnych i nie ulega przy tym jakimkolwiek naciskom,
 4. nie demonstruje swojej zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej i religijnej.

§ 17. Przestrzegając zasady rzetelności pracownik w szczególności:

 1. sumiennie i rozważnie wykonuje swoje obowiązki służbowe,
 2. dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania,
 3. jest twórczy w podejmowaniu i wykonywaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizuje aktywnie, z najlepszą wolą i w interesie społecznym, nie ograniczając się jedynie do przestrzegania przepisów.

MONITORING KODEKSU

§ 18.

 1. Celem monitoringu jest poznanie opinii, czy kodeks rzeczywiście kształtuje postawy etyczne pracowników urzędu.
 2. Monitoring jest dokonywany raz w roku w oparciu o anonimowe badania ankietowe skierowane do wszystkich pracowników i reprezentantów lokalnej społeczności.
 3. Raport zawierający wyniki ankiet oraz propozycje dotyczące modyfikacji kodeksu jest publikowany na stronie internetowej urzędu do 31 marca.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. W razie potwierdzenia naruszenia postanowień kodeksu Wójt może podjąć decyzję o zastosowaniu kary porządkowej wskazanej w art. 108 kodeksu pracy.

§ 20. Pracodawca zapoznaje z treścią kodeksu każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza znajomość kodeksu swoim podpisem pod odpowiednim oświadczeniem, które zostaje załączone do jego akt osobowych.

Dokumenty do pobrania