Urząd Gminy Koczała zamknięty dla interesantów

Ogłoszenie Wójta Gminy Koczała z dnia 17 marca 2020 r.

W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od 17 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Koczała pracuje w zmienionych godzinach, tj.:
1) od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach od 7.00 do 15.00;
2) w czwartek w godzinach od 7.00 do 12.00 w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.


Prosimy o załatwianie swoich spraw korespondencyjnie, w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty e-mail, lub jeśli to możliwe – telefonicznie. Pisma do urzędu można wrzucać również do wystawionej
urny, lecz bez możliwości potwierdzenia wpływu do urzędu.

  • Adres skrzynki podawczej Urzędu Gminy Koczała na platformie ePUAP: /2982gwgcer/SkrytkaESP
  • E-mail: koczala@koczala.pl
  • Numery telefonów do sekretariatu i bezpośrednio na stanowiska:
Sekretariat59 857 42 58
Wójt Gminy Koczała59 857 40 60
Sekretarz gminy, zastępca wójta, pełnomocnik
ds. ochrony informacji niejawnych
59 857 40 61
Skarbnik gminy59 857 40 63
Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste,
kadry, wykonywanie kary pozbawienia wolności
i prace społecznie użyteczne
59 857 40 64
Ewidencja ludności, rejestr wyborców,
sprawy wojskowe, promocja gminy, kultura
59 857 40 64
Obsługa rady gminy, archiwum zakładowe,
bhp, inspektor ochrony danych osobowych
59 857 40 69
Wynagrodzenia, ewidencja środków trwałych,
opłaty za odpady komunalne
59 857 40 65
Działalność gospodarcza, oświata,
opieka nad dziećmi do lat 3, ochrona
przeciwpożarowa, organizacje pozarządowe, sport
59 857 40 65
Zamówienia publiczne, zdrowie,
pomoc społeczna, sprzedaż napojów alkoholowych,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, fundusz sołecki, samorząd wiejski
59 857 40 67
Sprawy gospodarcze, zarządzanie kryzysowe,
obrona cywilna, sprawy obronne
59 857 40 71
Informatyk59 857 40 71
Podatki i opłaty lokalne – wymiar i pobór59 857 40 66
Księgowość budżetowa59 857 40 63
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
numeracja porządkowa, drogi, transport, cmentarze
59 857 40 72
Ochrona środowiska, ochrona przyrody, utrzymanie
czystości i porządku, gospodarka odpadami
59 857 40 62
Pozyskiwanie funduszy, turystyka, kąpieliska, rozwój gospodarczy, zabytki59 857 40 62
Gospodarka nieruchomościami, gospodarka lokalowa, inwestycje, rolnictwo, łowiectwo59 857 40 62

Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa wyłącznie w przypadku spraw niecierpiących zwłoki, których załatwienie nie jest możliwe w sposób inny niż bezpośredni, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikiem urzędu.


Wszelkie wpłaty prosimy wnosić na rachunki bankowe urzędu:

  • rachunek do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 55 9326 0006 0060 0239 2000 0300
  • rachunek do dokonywania wpłat z tytułu podatków, czynszów i pozostałych opłat: 28 9326 0006 0060 0239 2000 0010.

Wójt Jerzy Bajowski