Orlik

Orlik w Koczale

Opis obiektu

Orlik w Koczale został oddany do użytku 17 listopada 2009 roku. Na dostępnych boiskach uczestnicy mogą grać w piłkę nożną, piłkę siatkową, koszykówkę oraz tenis ziemny. Osoby korzystające z Orlika mogą zaspokoić swoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej i wykazać się we współzawodnictwie i rywalizacji sportowej.

Regulamin boiska
 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Koczale, zwanego dalej obiektem.
 2. Obiekt i znajdujące się na nim urządzenia sportowe służą celom kultury fizycznej i rekreacji.
 3. Obiekt jest ogólnodostępny po zakończeniu zajęć szkolnych prowadzonych przez Administratora, przy czym pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu poza zajęciami szkolnymi mają grupy zorganizowane.
 4. Korzystanie z obiektu przez grupy zorganizowane lub organizacja imprez sportowych lub rekreacyjnych na obiekcie wymaga pisemnej zgody Administratora.
 5. Administrator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za dzieci i młodzież przebywające na terenie szkolnym i na terenie obiektu w trakcie trwania zajęć szkolnych oraz przerw śródlekcyjnych prowadzonych i nadzorowanych przez nauczycieli i wychowawców.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 7. Osoby niestosujące się do regulaminu ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody, za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 8. W razie nieprzestrzegania regulaminu Administrator może zakazać korzystania z obiektu.
 9. Na terenie obiektu zabrania się:
 • jazdy na rowerach, hulajnogach lub innymi pojazdami,
 • jazdy na wrotkach, rolkach i deskorolkach,
 • stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę życia, zdrowia lub kalectwo,
 • przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • palenia papierosów, picia alkoholu i stosowania środków odurzających,
 • wprowadzania zwierząt,
 • wnoszenia i używania sprzętu niesportowego, w szczególności petard, szklanych opakowań lub materiałów łatwopalnych,
 • korzystania z obiektu osobom z przeciwskazaniami lekarskimi.

10. Na terenie obiektu należy:

 • utrzymywać czystość i porządek,
 • zapewnić opiekę osoby dorosłej dzieciom poniżej 12 roku życia,
 • stosować się do postanowień regulaminu oraz poleceń opiekuna lub pracowników Administratora,
 • zgłaszać uszkodzenia i usterki urządzeń sportowych lub pozostałych elementów wyposażenia obiektu Administratorowi,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa,
 • korzystać z urządzeń sportowych i sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.
Administrator

Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale ul. Szkolna 16, 77-220 Koczała, numer telefonu: 598574275

Telefony alarmowe
 • 112 numer alarmowy;
 • 999 pogotowie ratunkowe;
 • 998 straż pożarna;
 • 997 policja.