Przyroda

Ważny element lokalnego krajobrazu stanowią lasy (przede wszystkim sosnowe i świerkowe) zajmujące 70% powierzchni gminy, bogate w runo leśne (m.in. grzyby, jagody, borówki), jak też zwierzynę: sarny, jelenie, dziki, lisy, zające, bobry, wilki, bociany, żurawie, łabędzie. Na terenie gminy są 22 jeziora o zróżnicowanej wielkości i głębokości, w których występują różnorodne gatunki ryb: leszcz, lin, karaś, okoń, płoć, szczupak. Dolina rzeki Brdy przecina kompleksy leśne i tereny otwarte północno-wschodniej części gminy. Dopływem rzeki Brdy jest rzeka Ruda, po której ostatnim czasie chętnie pływają kajakarze. W krajobrazie dominują różnego typu formy polodowcowe.

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

Jednym z cenniejszych obiektów przyrodniczych w gminie Koczała jest jezioro Dymno. Jest to jednocześnie zbiornik o bardzo wysokich walorach turystycznych i rekreacyjnych.

Jezioro Dymno pod względem geograficznym położone jest na zachodnim skraju Borów Tucholskich w mezoregionie Równiny Charzykowskiej. Powierzchnia jeziora wynosi 68,22 ha, głębokość maksymalna 18,0 m, głębokość średnia 7,0 m.

Główną cechą decydującą o wysokich walorach tego jeziora jest czystość wody, która charakteryzuje się wyjątkowo wysoką przezroczystością, wynoszącą 7-8 m. Dodatkowym walorem jest szmaragdowo-zielony kolor wody. Pod względem chemicznym i sanitarnym jezioro Dymno znajduje się w I klasie czystości. Jezioro Dymno pod względem przyrodniczym należy do tzw. grupy jezior ramienicowych. Nazwa pochodzi od bardzo rzadkich i cennych makroglonów – ramienic, które pokrywają dno jeziora. Są to wskaźniki czystej wody.

Jest to jedno z lepiej zachowanych jezior ramienicowych w województwie pomorskim i z tego względu w 2009 roku zostało objęte formą ochrony o randze europejskiej i włączone do sieci NATURA 2000 pod nazwą „Jezioro Dymno”.

 Rezerwat „Cęgi Małe”

Jezioro lobeliowe Cęgi Małe zostało objęte rezerwatem wodno-torfowiskowym w 1981 r. Jezioro to położone jest w północno-wschodniej części gminy w rejonie miejscowości Zapadłe. Celem ochrony jest zachowanie lobeliowego jeziora oraz stanowisk wielu rzadkich roślin wodnych i bagiennych na obrzeżach jeziora (lobelia jeziorna, poryblin jeziorny, brzeżyca jednokwiatowa, bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna, rosiczka, widłak torfowy, skrzyp bagienny) oraz zbiornika czystej wody wśród urozmaiconego krajobrazu leśnego.

„Źródliskowy obszar rzeki Brdy na wschód od Miastka”

Północna część  gminy znajduje się w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu „Źródliskowy obszar rzeki Brdy na wschód od Miastka”. Obszar ten o łącznej powierzchni  1.111.766 ha na terenie naszej gminy zajmuje część terenów w rejonie miejscowości Pietrzykowo i Trzyniec. Celem utworzenia obszaru chronionego krajobrazu jest zachowanie unikalnych krajobrazów Pomorza Środkowego w celu zabezpieczenia ich dla turystyki i wypoczynku.

Użytki ekologiczne

Na terenie gminy występują trzy obszary objęte ochroną przyrody w formie użytków ekologicznych:
1. „Półwysep Dymin” o powierzchni 1,06 ha,
2. „Źródlisko rzeki Ruda” o powierzchni 2,82 ha,
3. „Fragment Środowiska przyrodniczego na działce oddziału 16 p o powierzchni 0,85 ha w Leśnictwie Niesiłowo – Nadleśnictwo Miastko”.

Pomniki przyrody

Formą pomnika przyrody objętych jest 18 dębów szypułkowych, w tym „Dąb Niedźwiedzi Augusta III” w Niedźwiadach w pobliżu dawnej siedziby Nadleśnictwa Niedźwiady. W Starznie zaś znajduje się głaz narzutowy.