Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

Koronawirus. Infolinia NFZ: 800 190 590.
Koronawirus. Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.
Strona internetowa

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania, ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.
Objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim wysoka
gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.

Jak zapobiegać zakażeniu?
Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?
Czego nie robić podczas kwarantanny?
Co robić podczas kwarantanny?

W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, duszności, utraty węchu lub smaku, w zależności od nasilenia objawów, skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ lub w przypadku zagrożenia życia zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999.

______________________________________________________________________________

Zalecenia dla seniorów.

Koronawirus jest szczególnie niebezpieczny dla seniorów i osób z chorobami towarzyszącymi. Seniorze! Zadbaj o siebie!

Potrzebujesz pomocy z zakupami lub opieką nad zwierzęciem Zadzwoń do swojej gminy! Nie bój się prosić o pomoc!

______________________________________________________________________________

Jak skutecznie myć ręce?
 1. Zwilż ręce ciepłą wodą. Nałóż mydło w płynie w zagłębienie dłoni.
 2. Namydl obydwie wewnętrzne powierzchnie dłoni.
 3. Spleć palce i namydl je.
 4. Namydl kciuk jednej dłoni drugą ręką i na przemian.
 5. Namydl wierzch jednej dłoni wnętrzem drugiej dłoni i na przemian.
 6. Namydl obydwa nadgarstki.
 7. Spłucz starannie dłonie, żeby usunąć mydło. Wysusz je starannie.

Całkowity czas mycia powinien wynosić minimum 30 sekund.

instrukcja mycia rąk
Graficzna instrukcja mycia rąk.
Jak skutecznie dezynfekować ręce?

Użyj środka do dezynfekcji rąk, który zawiera co najmniej 60% alkoholu.

 1. Nanieś taką ilość preparatu, aby dłonie były całkowicie zwilżone.
 2. Pocieraj dłoń o dłoń rozprowadzając preparat na całą powierzchnię.
 3. Pocieraj wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni i odwrotnie.
 4. Spleć palce i pocieraj wewnętrznymi częściami dłoni.
 5. Pocieraj górną część palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni i odwrotnie.
 6. Ruchem obrotowym pocieraj kciuk lewej dłoni wewnętrzną częścią prawej dłoni i odwrotnie.
 7. Ruchem okrężnym opuszkami palców prawej dłoni pocieraj wewnętrzne zagłębienie lewej dłoni i odwrotnie.
 8. Po wyschnięciu ręce są zdezynfekowane.

Czas trwania: do wyschnięcia dłoni.

Jak skutecznie dezynfekować ręce
Graficzna instrukcja dezynfekcji rąk.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Organizacje działające w gminie
Na terenie Gminy Koczała działają następujące organizacje pozarządowe:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Koczale
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Pietrzykowie
3.Ochotnicza Straż Pożarna w Starznie
4. Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna „Poltarex” w Bielsku
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała
6. Polski Związek Wędkarski koło w Koczale
7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Koczale
8. Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”
9. Uczniowski Klub Sportowy „AS”
10. Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy „Łękinia”
11. Caritas Parafii p.w. Narodzenia NMP
12. Stowarzyszenie Kultury Niefizycznej
13. Stowarzyszenie Obrony Praw Bezrobotnych
14. Fundacja „KOCZALANIE XXI”

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XII/83/2019 w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
Treść Programu dostępna jest po kliknięciu w link: Program współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok po konsultacjach.
http://bip.koczala.pl/dokumenty/3415

Utrzymanie czystości i porządku

Od 1 lipca 2013 roku został wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany przepisów dotychczas obowiązującej ustawy podyktowane zostały
w szczególności dbałością o stan środowiska.

Gmina Koczała wyłoniła w drodze przetargu na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przedsiębiorstwo, które odbierać będzie odpady komunalne z terenu gminy.  Jest to firma:

UTSS Nakla
Stanisław Staubach
Miodowa 10
77-127 Nakla
tel. 59 823 18 60
tel. kom. 695 843 672
www.utssnakla.pl

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Koczała zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Region Południowy
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o.
Nowy Dwór 35
89-620 Chojnice
tel. (52) 39 87 846, (52) 33 55 062
fax 52 33 55 061
e-mail: sekretariat@zzonowydwor.pl
www.zzonowydwor.pl

6 września 2019 r. weszła w życie istotna dla nas wszystkich zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 stycznia 2020 r. właściciel nieruchomości nie może zadeklarować zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy segregowanie odpadów jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie gminy Koczała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 16,90 zł miesięcznie od mieszkańca. W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne z nieruchomości nie są segregowane albo nie są właściwie segregowane, na podstawie art. 6k ust. 3 wspomnianej ustawy, z urzędu zostaną naliczone podwyższone stawki określone przez Radę Gminy Koczała, tj. 33,80 zł miesięcznie od mieszkańca.

Nr rachunku do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 55 9326 0006 0060 0239 2000 0300.

Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Koczała:

• Zmieszane odpady komunalne:

 1. z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – raz w miesiącu w okresie styczeń-marzec, listopad-grudzień, raz na dwa tygodnie w okresie kwiecień-październik;
 2. z zabudowy wielorodzinnej – raz w miesiącu w okresie styczeń-marzec, listopad-grudzień, raz w tygodniu w okresie kwiecień-październik.

• Selektywnie zebrane odpady komunalne:

 1.  z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – raz w miesiącu w okresie styczeń-maj, wrzesień-grudzień, raz na dwa tygodnie w okresie czerwiec-sierpień;
 2. z zabudowy wielorodzinnej – raz w miesiącu w okresie styczeń-maj, wrzesień-grudzień, raz w tygodniu w okresie czerwiec-sierpień.

Ponadto odpady wielkogabarytowe oraz odpady elektryczne i elektroniczne są odbierane dwa razy do roku przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym w systemie „u źródła”.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można oddawać również do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Spacerowej 3 w Koczale (koło kotłowni) administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale z siedzibą przy ul. Zielonej 2, 77-220 Koczała.

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego realizowany jest przez firmę UTSS Nakla Stanisław Staubach Stanisław Staubach 77-127 Nakla.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wywozy odpadów z gminy odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Koczała na 2021 rok:

System informacji przestrzennej

Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

Pomoc materialna dla uczniów

POWIATOWY FUNDUSZ STYPENDIALNY

Z Powiatowego Funduszu Stypendialnego mogą korzystać uczniowie szkół średnich, oraz studenci, spełniający następujące warunki:

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendiów powinny złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami do 30 września w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego
ul. Wojska Polskiego 5, 77-300 Człuchów

Regulamin Powiatowego Funduszu Stypendialnego
Wnioski o przyznanie stypendium

STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528 zł.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczów kolegiów.

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w w/w formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może złożyć:

1) rodzic albo pełnoletni uczeń;

2) dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2. Ustawy o systemie oświaty;

3) stypendium szkolne może być również przyznawane z urzędu.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego składa się w Urzędzie Gminy Koczała w sekretariacie pokój nr 11.

Program stypendialny Horyzonty na naukę w szkole średniej

Do dnia 31 marca 2021 roku trwa rekrutacja do 11 edycji Programu Stypendialnego Horyzonty realizowanego przez Fundację EFC i Fundację Rodziny Staraków. Program Horyzonty to kompleksowe wsparcie dla uczennic i uczniów pochodzących z małych miejscowości, którzy w tym roku kończą szkołę podstawową i chcą się dalej rozwijać w wybranych liceach i technikach w dużych miastach.

Udział w programie sprawia, że uczniowie rozwijają swój potencjał, pewność siebie i świadomie decydują o swojej przyszłości – realizują pasje, spełniają marzenia, zostają studentami najlepszych uczelni na świecie. Tworzą zżytą i wspierającą się społeczność, angażują się w działania społeczne i obywatelskie.

Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej. Pokrywa koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia, wycieczek szkolnych oraz biletów komunikacji miejskiej. Stypendyści wyjeżdżają razem na ferie i obozy letnie, finansowane przez obie Fundacje. W programie Horyzonty podopieczni mają zapewnioną opiekę regionalnych koordynatorów w mieście nauki, wsparcie fundacyjnego psychologa, otrzymują też indywidualne, tutorskie wsparcie w rozwijaniu zainteresowań i wyborze dalszej ścieżki życiowej. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową.

Rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty trwa od 15 lutego do 31 marca 2021 roku. Aplikować należy za pośrednictwem strony internetowej.

Podatki i opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 marca 2021 r. na terenie gminy Koczała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 29,50 zł miesięcznie od mieszkańca.  W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne z nieruchomości nie są segregowane albo nie są właściwie segregowane, na podstawie artykułu 6k ustęp 3 wspomnianej ustawy, z urzędu zostaną naliczone podwyższone stawki określone przez Radę Gminy Koczała, to jest 59,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Od 1 marca 2021 r. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł. Zmniejszona stawka opłaty za odpady komunalne wynosi 28,50 zł miesięcznie od mieszkańca.

Nr rachunku do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 55 9326 0006 0060 0239 2000 0300.

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat z tytułu podatków i opłat za psa: 28 9326 0006 0060 0239 2000 0010.

Podatek od nieruchomości na terenie Gminy Koczała w 2021 r.

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok ustaliła Rada Gminy Koczała w uchwale dostępnej pod linkiem.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości ustaliła Rada Gminy Koczała w uchwale dostępnej pod linkiem.

Druki na podatek od nieruchomości (obowiązujące od 1 lipca 2019 r.) do pobrania pod linkiem.

Osoby fizyczne:

Link do formularza IN-1 – Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Link do formularza ZIN-1 – Załącznik do IN-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Link do formularza ZIN-2 – Załącznik do IN-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Link do formularza ZIN-3 – Załącznik do IN-1 – dane pozostałych podatników

Osoby prawne:

Link do formularza DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości

Link do formularza ZDN-1 – Załącznik do DN-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Link do formularza ZDN-2 – Załącznik do DN-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


 Podatek rolny na terenie Gminy Koczała w 2021 r.

 1. Dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 hektara przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 kwintali żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, którą ogłasza komunikatem Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
 2. Dla pozostałych gruntów od 1 ha fizycznego gruntów – równowartość pieniężną 5 kwintali żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, którą ogłasza komunikatem Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,55 zł za 1 decytonę.

Zatem w 2020 r. podatek rolny wynosi:

Druki na podatek rolny (obowiązujące od 1 lipca 2019 r.) do pobrania pod linkiem.

Osoby fizyczne:

Link do formularza IR-1 – Informacja o gruntach

Link do formularza ZIR-1 – Załącznik do IR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Link do formularza ZIR-2 – Załącznik do IR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Link do formularza ZIR-3 – Załącznik do IR-1 – dane pozostałych podatników

Osoby prawne:

Link do formularza DR-1 – Deklaracja na podatek rolny

Link do formularza ZDR-1 – Załącznik do DR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Link do formularza ZDR-2 – Załącznik do DR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


 Podatek leśny na terenie Gminy Koczała w 2021 r.

Podatek leśny od 1 hektara, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 metra sześciennego drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 procent. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1 metr sześcienny.

Zatem w 2020 r. podatek leśny wynosi 43,3048 zł.

Druki na podatek leśny (obowiązujące od 1 lipca 2019 r.) do pobrania pod linkiem.

Osoby  fizyczne:

Link do formularza IL-1 – Informacja o lasach

Link do formularza ZIL-1 – Załącznik do IL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Link do formularza ZIL-2  Załącznik do IL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Link do formularza ZIL-3 – Załącznik do IL-1 – dane pozostałych podatników

Osoby  prawne:

Link do formularza DL-1 – Deklaracja na podatek leśny

Link do formularza ZDL-1 – Załącznik do DL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Link do formularza ZDL-2 – Załącznik do DL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


Podatek od środków transportowych na terenie Gminy Koczała w 2021 r.

Stawki podatku od środków transportowych na 2021 rok ustaliła Rada Gminy Koczała w uchwale dostępnej pod linkiem.

Deklaracja na podatek od środków transportowych (obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.) do pobrania pod linkiem.

Link do formularza DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych

Link do formularza DT-1/A – Załącznik do deklaracji


Wysokości innych opłat na terenie Gminy Koczała w 2021 r.:

1) przy sprzedaży produktów rolnych i spożywczych20,00 zł
2) przy sprzedaży artykułów przemysłowych26,00 zł

Zwrot podatku akcyzowego na terenie Gminy Koczała w 2021 roku

Każdy rolnik posiadający grunty rolne na terenie Gminy Koczała, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać imienne faktury VAT.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł należy pomnożyć razy liczbę hektarów użytków rolnych

oraz

30,00 zł należy pomnożyć razy średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Środki wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

1 kwietnia – 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1 października – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.) do pobrania pod linkiem.

Oświadczenia dotyczące pomocy innej niż de minimis do pobrania pod linkiem.

Oświadczenie dotyczące działalności rolniczej do pobrania pod linkiem.

Opieka nad zwierzętami

Ogłoszenia

Ochrona środowiska