Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

Koronawirus. Infolinia NFZ: 800 190 590.
Koronawirus. Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.
Strona internetowa

Koronawirus

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania, ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.
Objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim wysoka
gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.

Jak zapobiegać zakażeniu?
Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?
Czego nie robić podczas kwarantanny?
Co robić podczas kwarantanny?

W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, duszności, utraty węchu lub smaku, w zależności od nasilenia objawów, skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ lub w przypadku zagrożenia życia zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999.

______________________________________________________________________________

Zalecenia dla seniorów.

Koronawirus jest szczególnie niebezpieczny dla seniorów i osób z chorobami towarzyszącymi. Seniorze! Zadbaj o siebie!

Potrzebujesz pomocy z zakupami lub opieką nad zwierzęciem Zadzwoń do swojej gminy! Nie bój się prosić o pomoc!

______________________________________________________________________________

Jak skutecznie myć ręce?
 1. Zwilż ręce ciepłą wodą. Nałóż mydło w płynie w zagłębienie dłoni.
 2. Namydl obydwie wewnętrzne powierzchnie dłoni.
 3. Spleć palce i namydl je.
 4. Namydl kciuk jednej dłoni drugą ręką i na przemian.
 5. Namydl wierzch jednej dłoni wnętrzem drugiej dłoni i na przemian.
 6. Namydl obydwa nadgarstki.
 7. Spłucz starannie dłonie, żeby usunąć mydło. Wysusz je starannie.

Całkowity czas mycia powinien wynosić minimum 30 sekund.

instrukcja mycia rąk
Graficzna instrukcja mycia rąk.
Jak skutecznie dezynfekować ręce?

Użyj środka do dezynfekcji rąk, który zawiera co najmniej 60% alkoholu.

 1. Nanieś taką ilość preparatu, aby dłonie były całkowicie zwilżone.
 2. Pocieraj dłoń o dłoń rozprowadzając preparat na całą powierzchnię.
 3. Pocieraj wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni i odwrotnie.
 4. Spleć palce i pocieraj wewnętrznymi częściami dłoni.
 5. Pocieraj górną część palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni i odwrotnie.
 6. Ruchem obrotowym pocieraj kciuk lewej dłoni wewnętrzną częścią prawej dłoni i odwrotnie.
 7. Ruchem okrężnym opuszkami palców prawej dłoni pocieraj wewnętrzne zagłębienie lewej dłoni i odwrotnie.
 8. Po wyschnięciu ręce są zdezynfekowane.

Czas trwania: do wyschnięcia dłoni.

Jak skutecznie dezynfekować ręce
Graficzna instrukcja dezynfekcji rąk.

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt.  Do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy oraz realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego. Wśród zadań z planowania cywilnego do obowiązków wójta należeć będzie realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego oraz opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego. Wójt na terenie gminy jest również organem właściwym do zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia oraz wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
Wśród kompetencji wójta można również wyróżnić przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Swoje zadania wójt wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Organem pomocniczym wójta w zarządzaniu kryzysowym jest również gminny zespół zarządzania kryzysowego. Został on powołany przez wójta i wykonuje on na obszarze gminy zadania związane z oceną występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń oraz przygotowuje propozycji działań i przedstawia wójtowi wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego. Zespół ten przekazuje także do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami. W skład gminnego zespołu, którego pracami kieruje wójt, wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. W razie potrzeby do pracy w zespole mogą być również zapraszane inne osoby. Na mocy ustawy wójt, na obszarze gminy zapewnić ma także realizację takich zadań, jak:

W celu realizacji powyższych zadań został powołany Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Obrona cywilna w Polsce stanowi system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Ponadto, w zakresie obowiązków Obrony Cywilnej leży organizowanie zajęć z zakresu przysposobienia obronnego dla uczniów i studentów. Szefowie Obrony Cywilnej na poziomie gminy, powiatu i województwa opracowują i opiniują tzw. plany obrony cywilnej, które są najważniejszą instrukcją dla władz cywilnych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludności. Więcej na temat obrony cywilnej znajduje się pod linkiem.

Jak rozpoznać zagrożenie?

Właściwe służby informują społeczeństwo o zagrożeniu sygnałami alarmowymi. Warto je znać, aby odpowiednio zareagować. Pod linkiem znajduje się tabela sygnałów alarmowych.

Co robić w razie zagrożenia?

Zagrożenie mogą stanowić następstwa działania żywiołów, ludzi, substancji chemicznych czy chorób zakaźnych. W informatorze gminnym przedstawiono instrukcje działania w przypadku najpowszechniejszych zagrożeń.

Służby dyżurne i ich telefony
Urząd Gminy Koczała598574258
Urząd Gminy Koczała – zarządzanie kryzysowe598574071
Policja997
Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie477425722
Posterunek Policji w Koczale783013031
Straż Pożarna998
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Człuchowie598344230
Ochotnicza Straż Pożarna w Koczale691532108
Ochotnicza Straż Pożarna w Pietrzykowie662788007
Ochotnicza Straż Pożarna w Starznie534844967
Pogotowie Ratunkowe999
Pogotowie Energetyczne991
Powiatowy Lekarz Weterynarii598341122
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie598341142
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego598342340
Biuro Obsługi Klienta Energa555555555
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale598574430
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego598346164
Telefon alarmowy112

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Organizacje działające w gminie
Na terenie Gminy Koczała działają następujące organizacje pozarządowe:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Koczale
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Pietrzykowie
3.Ochotnicza Straż Pożarna w Starznie
4. Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna „Poltarex” w Bielsku
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała
6. Polski Związek Wędkarski koło w Koczale
7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Koczale
8. Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”
9. Uczniowski Klub Sportowy „AS”
10. Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy „Łękinia”
11. Caritas Parafii p.w. Narodzenia NMP
12. Stowarzyszenie Kultury Niefizycznej
13. Stowarzyszenie Obrony Praw Bezrobotnych
14. Fundacja „KOCZALANIE XXI”

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XII/83/2019 w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
Treść Programu dostępna jest po kliknięciu w link: Program współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok po konsultacjach.
http://bip.koczala.pl/dokumenty/3415

Utrzymanie czystości i porządku

Od 1 lipca 2013 roku został wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany przepisów dotychczas obowiązującej ustawy podyktowane zostały
w szczególności dbałością o stan środowiska.

Gmina Koczała wyłoniła w drodze przetargu na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przedsiębiorstwo, które odbierać będzie odpady komunalne z terenu gminy.  Jest to firma:

UTSS Nakla
Stanisław Staubach
Miodowa 10
77-127 Nakla
tel. 59 823 18 60
tel. kom. 695 843 672
www.utssnakla.pl

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Koczała zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Region Południowy
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o.
Nowy Dwór 35
89-620 Chojnice
tel. (52) 39 87 846, (52) 33 55 062
fax 52 33 55 061
e-mail: sekretariat@zzonowydwor.pl
www.zzonowydwor.pl

6 września 2019 r. weszła w życie istotna dla nas wszystkich zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 stycznia 2020 r. właściciel nieruchomości nie może zadeklarować zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy segregowanie odpadów jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Od 1 marca 2021 roku na terenie gminy Koczała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 29,50 zł miesięcznie od mieszkańca. W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne z nieruchomości nie są segregowane albo nie są właściwie segregowane, na podstawie art. 6k ust. 3 wspomnianej ustawy, z urzędu zostaną naliczone podwyższone stawki określone przez Radę Gminy Koczała, to jest 59,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Od 1 marca 2021 roku zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł. Zmniejszona stawka opłaty za odpady komunalne wynosi 28,50 zł miesięcznie od mieszkańca

Nr rachunku do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 55 9326 0006 0060 0239 2000 0300.

Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Koczała:

• Zmieszane odpady komunalne:

 1. z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – raz w miesiącu w okresie styczeń-marzec, listopad-grudzień, raz na dwa tygodnie w okresie kwiecień-październik;
 2. z zabudowy wielorodzinnej – raz w miesiącu w okresie styczeń-marzec, listopad-grudzień, raz w tygodniu w okresie kwiecień-październik.

• Selektywnie zebrane odpady komunalne:

 1.  z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – raz w miesiącu w okresie styczeń-maj, wrzesień-grudzień, raz na dwa tygodnie w okresie czerwiec-sierpień;
 2. z zabudowy wielorodzinnej – raz w miesiącu w okresie styczeń-maj, wrzesień-grudzień, raz w tygodniu w okresie czerwiec-sierpień.

Ponadto odpady wielkogabarytowe oraz odpady elektryczne i elektroniczne są odbierane dwa razy do roku przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym w systemie „u źródła”.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można oddawać również do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Spacerowej 3 w Koczale (koło kotłowni) administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale z siedzibą przy ul. Zielonej 2, 77-220 Koczała.

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego realizowany jest przez firmę UTSS Nakla Stanisław Staubach Stanisław Staubach 77-127 Nakla.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wywozy odpadów z gminy odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Koczała na 2021 rok:

___________________________________________________________________________________________

Zachęcamy do zapoznania się z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Koczała za 2019 rok oraz analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Koczała za 2020 rok.

System informacji przestrzennej

Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

Pomoc materialna dla uczniów

POWIATOWY FUNDUSZ STYPENDIALNY

Z Powiatowego Funduszu Stypendialnego mogą korzystać uczniowie szkół średnich, oraz studenci, spełniający następujące warunki:

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendiów powinny złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami do 30 września w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego
ul. Wojska Polskiego 5, 77-300 Człuchów

Regulamin Powiatowego Funduszu Stypendialnego
Wnioski o przyznanie stypendium

STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528 zł.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczów kolegiów.

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w w/w formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może złożyć:

1) rodzic albo pełnoletni uczeń;

2) dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2. Ustawy o systemie oświaty;

3) stypendium szkolne może być również przyznawane z urzędu.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego składa się w Urzędzie Gminy Koczała w sekretariacie pokój nr 11.

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

Uczniowie pomorskich szkół mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego:

1.   finansowanego ze środków budżetu województwa pomorskiego – nabór wniosków do 31 lipca 2021 r. – w przypadku ucznia, który w danym roku szkolnym pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:

a) w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub

b) w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub

c) w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał Średnią ocen:

 • w przypadku Ucznia szkoły podstawowej – co najmniej 5,4,
 • w przypadku Ucznia szkoły ponadpodstawowej – co najmniej 5,2.

2. finansowanego z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” – nabór wniosków do 31 lipca 2021 r. – w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:

a) w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;

b) w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będzie uczniem VII lub VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;

c) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły):

 • w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej w szkole innego typu – co najmniej 5,5,
 • w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;
 • w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.

3.   finansowanego z projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – nabór wniosków do 15 września 2021 r.  – w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;

a) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek:

 • ukończył odpowiednio: I, II klasę branżowej szkoły I stopnia, I, II lub III klasę 4-letniego technikum, I, II, III lub IV klasę 5-letniego technikum;
 • uzyskał Średnią ocen (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły, zgodnie z § 2 pkt 18) – co najmniej 5,2;
 • kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym i wpisującym się  w ISP.
 • uzyskał minimum 27,5 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których  mowa w §7 ust. 2-4.

Zasady przyznawania stypendiów określają Regulaminy załączone do treści niniejszej wiadomości (załączniki stanowią wersje ujednolicone Regulaminów – zawierające zmiany wprowadzone przedmiotową uchwałą). Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest terminowe złożenie w Urzędzie Marszałkowskim województwa Pomorskiego wniosku wypełnionego i wydrukowanego z wykorzystaniem Elektronicznego generatora wniosków (odrębnego dla każdego rodzaju stypendium). Informacja o uruchomieniu naboru wniosków wraz z linkiem do Elektronicznego generatora wniosków upowszechniona zostanie na stronie internetowej Departamentu Edukacji i Sportu oraz w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Elektroniczne generatory wniosków dotyczące stypendiów finansowanych z budżetu województwa pomorskiego oraz w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” zostaną uruchomione w drugiej połowie czerwca 2021 rok. W przypadku stypendiów finansowanych w ramach „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – informacja o uruchomieniu Elektronicznego generatora wniosków zostanie Państwu przekazana w terminie późniejszym.

Załączniki:

 1. Regulamin stypendialny – stypendia z budżetu województwa pomorskiego;
 2. Regulamin stypendialny – stypendia w ramach projektu Pomorski Program Pomocy Stypendialnej;
 3. Regulamin stypendialny – stypendia w ramach projektu Programy Motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych.

Podatki i opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 marca 2021 r. na terenie gminy Koczała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 29,50 zł miesięcznie od mieszkańca.  W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne z nieruchomości nie są segregowane albo nie są właściwie segregowane, na podstawie artykułu 6k ustęp 3 wspomnianej ustawy, z urzędu zostaną naliczone podwyższone stawki określone przez Radę Gminy Koczała, to jest 59,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Od 1 marca 2021 r. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł. Zmniejszona stawka opłaty za odpady komunalne wynosi 28,50 zł miesięcznie od mieszkańca.

Nr rachunku do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 55 9326 0006 0060 0239 2000 0300.

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat z tytułu podatków i opłat za psa: 28 9326 0006 0060 0239 2000 0010.

Podatek od nieruchomości na terenie Gminy Koczała w 2021 r.

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok ustaliła Rada Gminy Koczała w uchwale dostępnej pod linkiem.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości ustaliła Rada Gminy Koczała w uchwale dostępnej pod linkiem.

Druki na podatek od nieruchomości (obowiązujące od 1 lipca 2019 r.) do pobrania pod linkiem.

Osoby fizyczne:

Link do formularza IN-1 – Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Link do formularza ZIN-1 – Załącznik do IN-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Link do formularza ZIN-2 – Załącznik do IN-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Link do formularza ZIN-3 – Załącznik do IN-1 – dane pozostałych podatników

Osoby prawne:

Link do formularza DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości

Link do formularza ZDN-1 – Załącznik do DN-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Link do formularza ZDN-2 – Załącznik do DN-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


 Podatek rolny na terenie Gminy Koczała w 2021 r.

 1. Dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 hektara przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 kwintali żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, którą ogłasza komunikatem Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
 2. Dla pozostałych gruntów od 1 ha fizycznego gruntów – równowartość pieniężną 5 kwintali żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, którą ogłasza komunikatem Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,55 zł za 1 decytonę.

Zatem w 2020 r. podatek rolny wynosi:

Druki na podatek rolny (obowiązujące od 1 lipca 2019 r.) do pobrania pod linkiem.

Osoby fizyczne:

Link do formularza IR-1 – Informacja o gruntach

Link do formularza ZIR-1 – Załącznik do IR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Link do formularza ZIR-2 – Załącznik do IR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Link do formularza ZIR-3 – Załącznik do IR-1 – dane pozostałych podatników

Osoby prawne:

Link do formularza DR-1 – Deklaracja na podatek rolny

Link do formularza ZDR-1 – Załącznik do DR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Link do formularza ZDR-2 – Załącznik do DR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


 Podatek leśny na terenie Gminy Koczała w 2021 r.

Podatek leśny od 1 hektara, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 metra sześciennego drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 procent. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1 metr sześcienny.

Zatem w 2020 r. podatek leśny wynosi 43,3048 zł.

Druki na podatek leśny (obowiązujące od 1 lipca 2019 r.) do pobrania pod linkiem.

Osoby  fizyczne:

Link do formularza IL-1 – Informacja o lasach

Link do formularza ZIL-1 – Załącznik do IL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Link do formularza ZIL-2  Załącznik do IL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Link do formularza ZIL-3 – Załącznik do IL-1 – dane pozostałych podatników

Osoby  prawne:

Link do formularza DL-1 – Deklaracja na podatek leśny

Link do formularza ZDL-1 – Załącznik do DL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Link do formularza ZDL-2 – Załącznik do DL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


Podatek od środków transportowych na terenie Gminy Koczała w 2021 r.

Stawki podatku od środków transportowych na 2021 rok ustaliła Rada Gminy Koczała w uchwale dostępnej pod linkiem.

Deklaracja na podatek od środków transportowych (obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.) do pobrania pod linkiem.

Link do formularza DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych

Link do formularza DT-1/A – Załącznik do deklaracji


Wysokości innych opłat na terenie Gminy Koczała w 2021 r.:

1) przy sprzedaży produktów rolnych i spożywczych20,00 zł
2) przy sprzedaży artykułów przemysłowych26,00 zł

Zwrot podatku akcyzowego na terenie Gminy Koczała w 2021 roku

Każdy rolnik posiadający grunty rolne na terenie Gminy Koczała, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać imienne faktury VAT.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł należy pomnożyć razy liczbę hektarów użytków rolnych

oraz

30,00 zł należy pomnożyć razy średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Środki wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

1 kwietnia – 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1 października – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.) do pobrania pod linkiem.

Oświadczenia dotyczące pomocy innej niż de minimis do pobrania pod linkiem.

Oświadczenie dotyczące działalności rolniczej do pobrania pod linkiem.

Opieka nad zwierzętami

Ogłoszenia

Ochrona środowiska