Podatki i opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 marca 2021 r. na terenie gminy Koczała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 29,50 zł miesięcznie od mieszkańca.  W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne z nieruchomości nie są segregowane albo nie są właściwie segregowane, na podstawie artykułu 6k ustęp 3 wspomnianej ustawy, z urzędu zostaną naliczone podwyższone stawki określone przez Radę Gminy Koczała, to jest 59,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Od 1 marca 2021 r. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł. Zmniejszona stawka opłaty za odpady komunalne wynosi 28,50 zł miesięcznie od mieszkańca.

Nr rachunku do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 55 9326 0006 0060 0239 2000 0300.

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat z tytułu podatków i opłat za psa: 28 9326 0006 0060 0239 2000 0010.

Podatek od nieruchomości na terenie Gminy Koczała w 2024 r.

Stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok ustaliła Rada Gminy Koczała w uchwale dostępnej pod linkiem.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości ustaliła Rada Gminy Koczała w uchwale dostępnej pod linkiem.

Druki na podatek od nieruchomości (obowiązujące od 1 lipca 2019 r.) do pobrania pod linkiem.

Osoby fizyczne:

Link do formularza IN-1 – Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Link do formularza ZIN-1 – Załącznik do IN-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Link do formularza ZIN-2 – Załącznik do IN-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Link do formularza ZIN-3 – Załącznik do IN-1 – dane pozostałych podatników

Osoby prawne:

Link do formularza DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości

Link do formularza ZDN-1 – Załącznik do DN-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Link do formularza ZDN-2 – Załącznik do DN-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


 Podatek rolny na terenie Gminy Koczała w 2024 r.

  1. Dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 hektara przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 kwintali żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, którą ogłasza komunikatem Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
  2. Dla pozostałych gruntów od 1 ha fizycznego gruntów – równowartość pieniężną 5 kwintali żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, którą ogłasza komunikatem Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 decytonę.

Zatem w 2024 r. podatek rolny wynosi:

  • w pierwszym opisanym powyżej przypadku – 224,075 zł,
  • w drugim opisanym powyżej przypadku – 448,15 zł.

Druki na podatek rolny (obowiązujące od 1 lipca 2019 r.) do pobrania pod linkiem.

Osoby fizyczne:

Link do formularza IR-1 – Informacja o gruntach

Link do formularza ZIR-1 – Załącznik do IR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Link do formularza ZIR-2 – Załącznik do IR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Link do formularza ZIR-3 – Załącznik do IR-1 – dane pozostałych podatników

Osoby prawne:

Link do formularza DR-1 – Deklaracja na podatek rolny

Link do formularza ZDR-1 – Załącznik do DR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Link do formularza ZDR-2 – Załącznik do DR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


 Podatek leśny na terenie Gminy Koczała w 2024 r.

Podatek leśny od 1 hektara, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 metra sześciennego drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 procent. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wynosiła 327,43 zł za 1 metr sześcienny.

Zatem w 2024 r. podatek leśny wynosi 72,0346 zł.

Druki na podatek leśny (obowiązujące od 1 lipca 2019 r.) do pobrania pod linkiem.

Osoby  fizyczne:

Link do formularza IL-1 – Informacja o lasach

Link do formularza ZIL-1 – Załącznik do IL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Link do formularza ZIL-2  Załącznik do IL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Link do formularza ZIL-3 – Załącznik do IL-1 – dane pozostałych podatników

Osoby  prawne:

Link do formularza DL-1 – Deklaracja na podatek leśny

Link do formularza ZDL-1 – Załącznik do DL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Link do formularza ZDL-2 – Załącznik do DL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


Podatek od środków transportowych na terenie Gminy Koczała w 2024 r.

Stawki podatku od środków transportowych na 2024 rok ustaliła Rada Gminy Koczała w uchwale dostępnej pod linkiem.

Deklaracja na podatek od środków transportowych (obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.) do pobrania pod linkiem.

Link do formularza DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych

Link do formularza DT-1/A – Załącznik do deklaracji


Wysokości innych opłat na terenie Gminy Koczała w 2024 r.:

  • Opłata miejscowa – 3,00 zł za dobę
  • Opłata targowa:
1) przy sprzedaży produktów rolnych i spożywczych27,00 zł
2) przy sprzedaży artykułów przemysłowych35,00 zł
  • Opłata od posiadania psa – 20,00 zł na rok.

Zwrot podatku akcyzowego na terenie Gminy Koczała w 2024 roku

Każdy rolnik posiadający grunty rolne na terenie Gminy Koczała, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać imienne faktury VAT.

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, wraz z oświadczeniami i fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, wraz z oświadczeniami i fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł należy pomnożyć razy liczbę hektarów użytków rolnych

oraz

5,84 zł należy pomnożyć przez średnią roczną liczbę świń

i

58,40 zł należy pomnożyć razy średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Środki wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

1 kwietnia – 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1 października – 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wzór obowiązujący od 2024 r.) do pobrania pod linkiem.

Załącznik nr 1 do wniosku o zwrot akcyzy do pobrania pod linkiem.

Załącznik nr 2 – Procedura zwrotu podatku akcyzowego do pobrania pod linkiem.

Oświadczenia dotyczące pomocy innej niż de minimis do pobrania pod linkiem.

Oświadczenie dotyczące działalności rolniczej do pobrania pod linkiem.