Podatki i opłaty

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie gminy Koczała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 16,90 zł miesięcznie od mieszkańca.  W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne z nieruchomości nie są segregowane albo nie są właściwie segregowane, na podstawie art. 6k ust. 3 wspomnianej ustawy, z urzędu zostaną naliczone podwyższone stawki określone przez Radę Gminy Koczała, tj. 33,80 zł miesięcznie od mieszkańca.

Nr rachunku do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 55 9326 0006 0060 0239 2000 0300.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY KOCZAŁA w 2020 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170)

od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – od 1m2 powierzchni użytkowej – 0,80 zł
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m2 powierzchni użytkowej – 22,70 zł
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 11,18 zł
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1m2 powierzchni użytkowej – 4,87 zł
 • od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni użytkowej – 7,90 zł
 • letniskowych – od 1mpowierzchni użytkowej – 8,05 zł

od budowli, od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 – 2%

od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni – 0,93 zł
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni – 4,80 zł
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni – 0,47 zł
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1m2 powierzchni – 3,15 zł.

Zwolnione z podatku od nieruchomości są budynki lub ich części, grunty oraz budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby:
1) kultury, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą,
2) kultury fizycznej, sportu masowego i rekreacji, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą,
3) bibliotek i świetlic, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą,
4) cmentarzy,
5) pomocy społecznej,
6) ochrony przeciwpożarowej,
7) procesu poboru, uzdatniania i magazynowania wody,
8) odprowadzania i oczyszczania ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
9) składowania odpadów komunalnych, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą.

Nr rachunku do dokonywania wpłat z tytułu podatków, czynszów i pozostałych opłat: 28 9326 0006 0060 0239 2000 0010

Druki na podatek od NIERUCHOMOŚCI (obowiązujące od 1 lipca 2019) do pobrania na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Osoby fizyczne:
IN-1  Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1  Załącznik do IN-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2  Załącznik do IN-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3  Załącznik do IN-1 – dane pozostałych podatników

Osoby prawne:
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1  Załącznik do DN-1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2  Załącznik do DN-1 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

PODATEK ROLNY NA TERENIE GMINY KOCZAŁA w 2020 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1256)

 1. Dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, którą ogłasza komunikatem Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
 2. Dla pozostałych gruntów od 1 ha fizycznego gruntów – równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, którą ogłasza komunikatem Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt.

Zatem w 2020 r. podatek rolny wynosi:
Ad 1. – 146,15 zł
Ad 2. – 292,30 zł

Druki na podatek ROLNY (obowiązujące od 1 lipca 2019) do pobrania na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Osoby fizyczne:
IR-1  Informacja o gruntach
ZIR-1  Załącznik do IR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2  Załącznik do IR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3  Załącznik do IR-1 – dane pozostałych podatników

Osoby prawne:
DR-1  Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1  Załącznik do DR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2  Załącznik do DR-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

PODATEK LEŚNY NA TERENIE GMINY KOCZAŁA w 2020 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 888)

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m3

Zatem w 2020 r. podatek leśny wynosi: 42,73 zł

Druki na podatek LEŚNY (obowiązujące od 1 lipca 2019) do pobrania na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Osoby  fizyczne:
IL-1  Informacja o lasach
ZIL-1  Załącznik do IL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2  Załącznik do IL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3  Załącznik do IL-1 – dane pozostałych podatników

Osoby  prawne:
DL-1  Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1  Załącznik do DL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2  Załącznik do DL-1 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY KOCZAŁA w 2020 r.