Pomoc materialna dla uczniów

POWIATOWY FUNDUSZ STYPENDIALNY

Z Powiatowego Funduszu Stypendialnego mogą korzystać uczniowie szkół średnich, oraz studenci, spełniający następujące warunki:

 • zamieszkują na stałe na terenie jednostek samorządu  powiatu człuchowskiego, które dokonały wpłaty na Powiatowy Fundusz Stypendialny w kwocie ustalonej w podpisanej z SWRPC umowie, lub poza terenem powiatu człuchowskiego , lecz uczęszczają do szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski,
 • o stypendium naukowe ubiegać się mogą uczniowie od drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej,  którzy osiągnęli średnią ocen na ostatnim świadectwie szkolnym co najmniej  4,8 lub są finalistami olimpiady przedmiotowej bądź mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe,
 • o stypendium za szczególne osiągnięcia w sporcie może się ubiegać każdy uczeń i student zamieszkujący na terenie powiatu człuchowskiego, lub uczący się w szkole której organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski. Pod pojęciem szczególnych osiągnięć  w sporcie należy rozumieć: udokumentowane osiągnięcia co najmniej trzeciego miejsca w finałach sportowych na szczeblu wojewódzkim, czy udział w zawodach na szczeblu krajowym, międzynarodowym w randze mistrzostw np. Polski, Europy, Świata, czy Igrzysk Olimpijskich,
 • absolwenci szkół średnich zamieszkujący na terenie powiatu człuchowskiego, podejmujący naukę na studiach magisterskich czy licencjackich tj. studenci I roku mogą ubiegać się o stypendium pomostowe zgodnie z regulaminem opracowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. ( Regulamin można uzyskać na stronie FEP), po uzyskaniu rekomendacji ze Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego,
 • pierwszeństwo w ubieganiu się o rekomendację do stypendium pomostowego mają stypendyści Powiatowego Funduszu Stypendialnego.

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendiów powinny złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami do 30 września w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego
ul. Wojska Polskiego 5, 77-300 Człuchów

Regulamin Powiatowego Funduszu Stypendialnego
Wnioski o przyznanie stypendium

STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć
600 zł.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczów kolegiów.

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w w/w formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może złożyć:

1) rodzic albo pełnoletni uczeń;

2) dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2. Ustawy o systemie oświaty;

3) stypendium szkolne może być również przyznawane z urzędu.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego składa się w Urzędzie Gminy Koczała w sekretariacie pokój nr 11.

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

Uczniowie pomorskich szkół mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego:

1.   finansowanego ze środków budżetu województwa pomorskiego – nabór wniosków do 15 lipca 2023 r. – w przypadku ucznia, który w danym roku szkolnym pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:

a) w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub

b) w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata
Stypendium może zostać przyznane w ramach jednego rankingu.

2. finansowanego z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” – nabór wniosków do 15 lipca 2023 r. – w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:

a) w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;

b) w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będzie uczniem VII lub VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej;

c) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły):

 • w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,5,
 • w szkole ponadpodstawowej – co najmniej 5,0;
 • w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.
 • uzyskał minimum 13 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 regulaminu

3.   finansowanego z projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – nabór wniosków do 15 lipca 2023 r.  – w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:
a) w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;

b) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek:

 • ukończył odpowiednio: I, II klasę branżowej szkoły I stopnia, I, II lub III klasę 4-letniego technikum, I, II, III lub IV klasę 5-letniego technikum;
 • uzyskał Średnią ocen (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły, zgodnie z § 2 pkt 18) – co najmniej 5,4;
 • kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym i wpisującym się  w ISP.
 • uzyskał minimum 29 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których  mowa w §7 ust. 2-4.

Zasady przyznawania stypendiów określają Regulaminy załączone do treści niniejszej wiadomości (załączniki stanowią wersje ujednolicone Regulaminów – zawierające zmiany wprowadzone przedmiotową uchwałą). Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest terminowe złożenie w Urzędzie Marszałkowskim województwa Pomorskiego wniosku wypełnionego i wydrukowanego z wykorzystaniem Elektronicznego generatora wniosków (odrębnego dla każdego rodzaju stypendium). Informacja o uruchomieniu naboru wniosków wraz z linkiem do Elektronicznego generatora wniosków upowszechniona zostanie na stronie internetowej Departamentu Edukacji i Sportu oraz w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Załączniki:

 1. Regulamin stypendialny – stypendia z budżetu województwa pomorskiego;
 2. Regulamin stypendialny – stypendia w ramach projektu Pomorski Program Pomocy Stypendialnej;
 3. Regulamin stypendialny – stypendia w ramach projektu Programy Motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych.