Utrzymanie czystości i porządku

Od 1 lipca 2013 roku został wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany przepisów dotychczas obowiązującej ustawy podyktowane zostały
w szczególności dbałością o stan środowiska.

Gmina Koczała wyłoniła w drodze przetargu na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. przedsiębiorstwo, które odbierać będzie odpady komunalne z terenu gminy.  Jest to firma:

UTSS Nakla
Stanisław Staubach
Miodowa 10
77-127 Nakla
tel. 59 823 18 60
tel. kom. 695 843 672
www.utssnakla.pl

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Koczała zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Region Południowy
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o.
Nowy Dwór 35
89-620 Chojnice
tel. (52) 39 87 846, (52) 33 55 062
fax 52 33 55 061
e-mail: sekretariat@zzonowydwor.pl
www.zzonowydwor.pl

6 września 2019 r. weszła w życie istotna dla nas wszystkich zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 stycznia 2020 r. właściciel nieruchomości nie może zadeklarować zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy segregowanie odpadów jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Od 1 marca 2021 roku na terenie gminy Koczała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 29,50 zł miesięcznie od mieszkańca. W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne z nieruchomości nie są segregowane albo nie są właściwie segregowane, na podstawie art. 6k ust. 3 wspomnianej ustawy, z urzędu zostaną naliczone podwyższone stawki określone przez Radę Gminy Koczała, to jest 59,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Od 1 marca 2021 roku zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł. Zmniejszona stawka opłaty za odpady komunalne wynosi 28,50 zł miesięcznie od mieszkańca

Nr rachunku do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 55 9326 0006 0060 0239 2000 0300.

Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Koczała:

• Zmieszane odpady komunalne:

  1. z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – raz w miesiącu w okresie styczeń-marzec, listopad-grudzień, raz na dwa tygodnie w okresie kwiecień-październik;
  2. z zabudowy wielorodzinnej – raz w miesiącu w okresie styczeń-marzec, listopad-grudzień, raz w tygodniu w okresie kwiecień-październik.

• Selektywnie zebrane odpady komunalne:

  1.  z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – raz w miesiącu w okresie styczeń-maj, wrzesień-grudzień, raz na dwa tygodnie w okresie czerwiec-sierpień;
  2. z zabudowy wielorodzinnej – raz w miesiącu w okresie styczeń-maj, wrzesień-grudzień, raz w tygodniu w okresie czerwiec-sierpień.

Ponadto odpady wielkogabarytowe oraz odpady elektryczne i elektroniczne są odbierane dwa razy do roku przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym w systemie „u źródła”.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można oddawać również do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Spacerowej 3 w Koczale (koło kotłowni) administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale z siedzibą przy ul. Zielonej 2, 77-220 Koczała.

Na terenie gminy Koczała funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Mieści się przy ul. Spacerowej 3 w Koczale (obok kotłowni na osiedlu)

PSZOK czynny jest przez cały rok w dniach:

– we wtorki w godzinach 7:00 – 15:00

– w czwartki w godzinach 7:00 – 15:00

– w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 10:00 – 13:00

Z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Poniżej dostępny jest Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Koczale.

Regulamin PSZOK

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego realizowany jest przez firmę UTSS Nakla Stanisław Staubach Stanisław Staubach 77-127 Nakla.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wywozy odpadów z gminy odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Koczała na 2024 rok:

___________________________________________________________________________________________

Zachęcamy do zapoznania się z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Koczała.