Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Organizacje działające w gminie
Na terenie Gminy Koczała działają następujące organizacje pozarządowe:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Koczale
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Pietrzykowie
3.Ochotnicza Straż Pożarna w Starznie
4. Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna „Poltarex” w Bielsku
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała
6. Polski Związek Wędkarski koło w Koczale
7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Koczale
8. Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”
9. Uczniowski Klub Sportowy „AS”
10. Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy „Łękinia”
11. Caritas Parafii p.w. Narodzenia NMP
12. Stowarzyszenie Kultury Niefizycznej
13. Stowarzyszenie Obrony Praw Bezrobotnych
14. Fundacja „KOCZALANIE XXI”

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XII/83/2019 w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
Treść Programu dostępna jest po kliknięciu w link: Program współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok po konsultacjach.
http://bip.koczala.pl/dokumenty/3415