Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

Koronawirus. Infolinia NFZ: 800 190 590.
Koronawirus. Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.
Strona internetowa

Koronawirus

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania, ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.
Objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim wysoka
gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.

Jak zapobiegać zakażeniu?
 • Często myj ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je płynem na bazie alkoholu minimum 60%.
 • Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką.
 • Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od innych osób.
 • Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych oraz w środkach komunikacji.
 • Przestrzegaj ograniczeń wynikających z przepisów o stanie epidemii.
 • W przypadku wystąpienia objawów charakterystycznych dla COVID-19, skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ lub w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia, niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999.
Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?
 • Nakładana jest przez powiatową inspekcję sanitarno-epidemiologiczną na osoby, które były narażone na zakażenie SARS-CoV-2 oraz na obcokrajowców przekraczających granicę zewnętrzną UE.
 • Współdomownicy mogą zostać objęci kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.
 • Trwa 10 dni licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia albo styczności lub 10 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy.
Czego nie robić podczas kwarantanny?
 • Nie opuszczaj domu!
 • Nie wychodź do sklepu!
 • Nie spotykaj się z innymi osobami!
Co robić podczas kwarantanny?
 • Zachowaj zasady higieny.
 • Monitoruj temperaturę ciała minimum dwa razy dziennie.
 • Poproś (telefonicznie) o pomoc w zrobieniu zakupów znajomych lub sąsiadów lub zrób zakupy online.
 • Dezynfekuj powierzchnie, których często dotykasz (klamki, włączniki, uchwyty, ekran telefonu).

W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, duszności, utraty węchu lub smaku, w zależności od nasilenia objawów, skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ lub w przypadku zagrożenia życia zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999.

______________________________________________________________________________

Zalecenia dla seniorów.

Koronawirus jest szczególnie niebezpieczny dla seniorów i osób z chorobami towarzyszącymi. Seniorze! Zadbaj o siebie!

 • Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych, w środkach komunikacji, a także wszędzie tam, gdzie zachowanie odpowiedniego dystansu nie jest możliwe.
 • Poproś bliskich lub sąsiadów o pomoc w sprawach takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwienie spraw urzędowych.
 • Odżywiaj się zdrowo.
 • Nawadniaj organizm.
 • Często myj ręce wodą z mydłem – przez minimum 30 sekund.
 • Dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu min. 60%.
 • Regularnie myj lub dezynfekuj dotykane powierzchnie Stoły, klamki, włączniki światła itp. przecieraj regularnie z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego.
 • Regularnie dezynfekuj telefon. Do dezynfekcji używaj np. wilgotnych chusteczek nasączonych środkiem dezynfekującym.
 • Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • Zachowuj co najmniej 1,5 m odległości od innych osób.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie Posługuj się informacjami ze sprawdzonych źródeł, opartymi na dowodach naukowych. Znajdziesz je na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Potrzebujesz pomocy z zakupami lub opieką nad zwierzęciem Zadzwoń do swojej gminy! Nie bój się prosić o pomoc!

______________________________________________________________________________

Jak skutecznie myć ręce?
 1. Zwilż ręce ciepłą wodą. Nałóż mydło w płynie w zagłębienie dłoni.
 2. Namydl obydwie wewnętrzne powierzchnie dłoni.
 3. Spleć palce i namydl je.
 4. Namydl kciuk jednej dłoni drugą ręką i na przemian.
 5. Namydl wierzch jednej dłoni wnętrzem drugiej dłoni i na przemian.
 6. Namydl obydwa nadgarstki.
 7. Spłucz starannie dłonie, żeby usunąć mydło. Wysusz je starannie.

Całkowity czas mycia powinien wynosić minimum 30 sekund.

instrukcja mycia rąk
Graficzna instrukcja mycia rąk.
Jak skutecznie dezynfekować ręce?

Użyj środka do dezynfekcji rąk, który zawiera co najmniej 60% alkoholu.

 1. Nanieś taką ilość preparatu, aby dłonie były całkowicie zwilżone.
 2. Pocieraj dłoń o dłoń rozprowadzając preparat na całą powierzchnię.
 3. Pocieraj wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni i odwrotnie.
 4. Spleć palce i pocieraj wewnętrznymi częściami dłoni.
 5. Pocieraj górną część palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni i odwrotnie.
 6. Ruchem obrotowym pocieraj kciuk lewej dłoni wewnętrzną częścią prawej dłoni i odwrotnie.
 7. Ruchem okrężnym opuszkami palców prawej dłoni pocieraj wewnętrzne zagłębienie lewej dłoni i odwrotnie.
 8. Po wyschnięciu ręce są zdezynfekowane.

Czas trwania: do wyschnięcia dłoni.

Jak skutecznie dezynfekować ręce
Graficzna instrukcja dezynfekcji rąk.

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt.  Do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy oraz realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego. Wśród zadań z planowania cywilnego do obowiązków wójta należeć będzie realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego oraz opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego. Wójt na terenie gminy jest również organem właściwym do zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia oraz wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
Wśród kompetencji wójta można również wyróżnić przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Swoje zadania wójt wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Organem pomocniczym wójta w zarządzaniu kryzysowym jest również gminny zespół zarządzania kryzysowego. Został on powołany przez wójta i wykonuje on na obszarze gminy zadania związane z oceną występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń oraz przygotowuje propozycji działań i przedstawia wójtowi wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego. Zespół ten przekazuje także do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami. W skład gminnego zespołu, którego pracami kieruje wójt, wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. W razie potrzeby do pracy w zespole mogą być również zapraszane inne osoby. Na mocy ustawy wójt, na obszarze gminy zapewnić ma także realizację takich zadań, jak:

 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 • stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

W celu realizacji powyższych zadań został powołany Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Obrona cywilna w Polsce stanowi system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Ponadto, w zakresie obowiązków Obrony Cywilnej leży organizowanie zajęć z zakresu przysposobienia obronnego dla uczniów i studentów. Szefowie Obrony Cywilnej na poziomie gminy, powiatu i województwa opracowują i opiniują tzw. plany obrony cywilnej, które są najważniejszą instrukcją dla władz cywilnych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludności. Więcej na temat obrony cywilnej znajduje się pod linkiem.

Jak rozpoznać zagrożenie?

Właściwe służby informują społeczeństwo o zagrożeniu sygnałami alarmowymi. Warto je znać, aby odpowiednio zareagować. Pod linkiem znajduje się tabela sygnałów alarmowych.

Co robić w razie zagrożenia?

Zagrożenie mogą stanowić następstwa działania żywiołów, ludzi, substancji chemicznych czy chorób zakaźnych. W informatorze gminnym przedstawiono instrukcje działania w przypadku najpowszechniejszych zagrożeń.

Służby dyżurne i ich telefony
Urząd Gminy Koczała598574258
Urząd Gminy Koczała – zarządzanie kryzysowe598574071
Policja997
Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie477425722
Posterunek Policji w Koczale783013031
Straż Pożarna998
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Człuchowie598344230
Ochotnicza Straż Pożarna w Koczale691532108
Ochotnicza Straż Pożarna w Pietrzykowie662788007
Ochotnicza Straż Pożarna w Starznie534844967
Pogotowie Ratunkowe999
Pogotowie Energetyczne991
Powiatowy Lekarz Weterynarii598341122
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie598341142
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego598342340
Biuro Obsługi Klienta Energa555555555
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale598574430
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego598346164
Telefon alarmowy112