Stanowiska

Imię i nazwiskoStanowiskoNumer biuraPoziom
Jerzy BajowskiWójt Gminy11A2
Joanna MyszkaZastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Kierownik Referatu Administracyjnego
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
11B2
Helena JankiewiczSkarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowego
101
Edyta Dziewińska Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. dowodów osobistych i kadr
20
Marzanna WysockaPomoc administracyjna na stanowisku do spraw obsługi sekretariatu112
Stanowisko do spraw ewidencji ludności, kultury i organizacji pozarządowych20
Paulina OmelańskaStanowisko ds. obsługi rady gminy i archiwum
Inspektor ochrony danych
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
41
Urszula WołkStanowisko do spraw promocji gminy, zamówień publicznych i zdrowia
Koordynator do spraw dostępności
61
Mariusz BublewiczInformatyk81
Mariola RuteckaStanowisko do spraw księgowości budżetowej101
Agnieszka KurasStanowisko do spraw wynagrodzeń i opłat za odpady51
Barbara MikołajczakStanowisko do spraw działalności gospodarczej, oświaty i ewidencji środków trwałych51
Joanna RudnikStanowisko do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych91
Aneta BorkoStanowisko do spraw księgowości podatkowej91
Ewa KurpiejewskaKierownik Referatu Rozwoju i Środowiska122
Renata MindaStanowisko do spraw pozyskiwania funduszy i turystyki132
Aleksandra ZiółkowskaStanowisko do spraw gospodarowania mieniem gminy, inwestycji i rolnictwa132
Ewa Tybora-DziąbkowskaStanowisko do spraw ochrony środowiska oraz porządku i czystości w gminie132
Władysław SominkaSamodzielne stanowisko do spraw gospodarczych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych81

.