Strategia rozwoju gminy

Strategia rozwoju gminy jest dokumentem planistycznym, który stwarza podstawy do trwałego i zrównoważonego rozwoju, tj. ekonomicznie realnego, społecznie akceptowalnego i ekologicznie bezpiecznego. Strategia stanowi swego rodzaju kierunkowskaz dla władz lokalnych odnośnie ważnych rozstrzygnięć wpływających na wspólną przyszłość społeczności. Równocześnie strategia zapewnia lepsze wykorzystanie środków z budżetu gminy oraz stwarza podstawę do ubiegania się o środki finansowe z innych źródeł.

Strategia rozwoju gminy Koczała na lata 2016-2025 przyjęta uchwałą Nr XII/78/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2015 r. została opracowana w oparciu o aktywny i partnerski udział przedstawicieli podmiotów gospodarczych, oświaty, kultury, pomocy społecznej, Policji, opieki zdrowotnej, organizacji pozarządowych, radnych i pracowników urzędu gminy.

Konsultacje projektu Strategii rozwoju gminy Koczała na lata 2016-2025 zostały przeprowadzone na podstawie uchwały Nr XI/69/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii rozwoju gminy Koczała na lata 2016-2025 oraz zarządzenia Nr 84/2015 Wójta Gminy Koczała na lata 2016-2025 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie konsultacji projektu Strategii rozwoju gminy Koczała na lata 2016-2025. Celem konsultacji było zasięgnięcie opinii mieszkańców gminy w sprawie ww. projektu strategii.

Wizja Gminy:

Gmina Koczała w 2025 roku to atrakcyjne miejsce do życia, przyjazne dla rozwoju gospodarki w oparciu o lokalne zasoby i w poszanowaniu środowiska, wspierająca ludzi aktywnych, otwartych na wiedzę
i nowe umiejętności.

Misją gminy Koczała jest dążenie do zapewnienia mieszkańcom dogodnych warunków życia poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki społeczno-gospodarczej przy racjonalnym wykorzystaniu lokalnych zasobów, ochronie środowiska naturalnego i rozwoju przedsiębiorczości.

Osiągnięciu wizji i misji służyć ma realizacja wyznaczonych celów strategicznych. Strategia rozwoju gminy Koczała na lata 2016-2025 wyznacza 3 cele strategiczne o charakterze ogólnym określające pożądane stany docelowe: 1. Atrakcyjna przestrzeń do życia, 2. Rozwijająca się gospodarka, 3. Aktywni mieszkańcy. Uszczegółowieniem celów strategicznych jest 13 celów operacyjnych i 29 kierunków działań. Dla poszczególnych kierunków działań wskazano ogólne zakresy zadań, których realizacja będzie stanowić o osiągnięciu postawionych w strategii celów. Realizatorem działań zawartych w strategii jest Gmina Koczała za pośrednictwem gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury poprzez realizację i finansowanie lub współfinansowanie zadań albo poprzez ich inicjowanie, wspieranie i koordynowanie.