Sekretarz gminy, kierownik referatu administracyjnego

Imię i Nazwisko:  Edyta Dziewińska
Funkcja: sekretarz gminy, kierownik referatu administracyjnego
Telefon:  598574061
e-mail:  e.dziewinska@koczala.pl

Zadania sekretarza gminy:
 • zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania urzędu, realizacji jego działań oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy;
 • organizowanie pracy urzędu i nadzorowanie jego działalności z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę klientów, sprawny obieg dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków;
 • inicjowanie usprawnień oraz wdrażanie nowoczesnych metod organizacji i narzędzi pracy, w tym rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji urzędu, oraz przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących usprawniania pracy urzędu;
 • planowanie zatrudnienia w urzędzie i nadzorowanie spraw kadrowo-płacowych i doskonalenia kadr;
 • nadzór nad terminowym przeprowadzaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych;
 • koordynowanie i nadzorowanie zadań w zakresie obsługi rady, kolegium wójta oraz komisji i zespołów powołanych przez wójta;
 • nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał i zarządzeń;
 • nadzorowanie dokumentowania pracy wójta oraz przygotowywania sprawozdań z działalności wójta i urzędu oraz realizacji uchwał rady i zarządzeń wójta;
 • koordynowanie współpracy wójta z radą, radnymi i jednostkami pomocniczymi gminy, w zakresie powierzonym przez wójta;
 • nadzorowanie przygotowywania materiałów na posiedzenia wójta;
 • nadzorowanie terminowego udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
 • organizowanie przyjmowania oraz nadzorowanie załatwiania skarg, wniosków i petycji;
 • koordynowanie i nadzorowanie udostępniania informacji publicznej oraz kontaktów z mediami;
 • koordynowanie i nadzorowanie postępowań w sprawach wystąpień wnoszonych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową;
 • koordynowanie, organizowanie i wykonywanie czynności związanych z organizacją wyborów, referendów i spisów powszechnych;
 • organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w urzędzie;
 • koordynowanie prowadzenia kontroli komórek organizacyjnych urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych;
 • opracowywanie planów kontroli i przedstawianie wójtowi wniosków z wyników kontroli;
 • nadzór nad realizacją wniosków z kontroli przeprowadzanych w urzędzie;
 • prowadzenie książki kontroli i zbioru dokumentacji z przeprowadzonych kontroli;
 • wydawanie wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych w zakresie uprawnień organów gminy;
 • wykonywanie wobec wójta czynności z zakresu prawa pracy nie związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia;
 • nadzorowanie i kierowanie pracą Referatu Administracyjnego;
 • wykonywanie innych zadań wskazanych przez wójta.