nagłówek graficzny z tekstem: sesja Rady Gminy Koczała

XVI sesja Rady Gminy Koczała

Przewodniczący Rady Gminy Koczała zawiadamia o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023, która odbędzie się dnia 28 maja 2020 r. (czwartek) o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała przy ul. Człuchowskiej 27, z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie między sesjami.
 5. Informacje przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Zatwierdzenie stanowiska Komisji rewizyjnej wyrażonego w protokole kontroli wydatków poniesionych na remonty w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale w roku 2019.
 7. Zatwierdzenie stanowiska Komisji rewizyjnej wyrażonego w protokole kontroli wykonania budżetu Gminy Koczała za 2019 rok.
 8. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Koczała za 2019 rok.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała”.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.

W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz wprowadzonymi przez Wójta Gminy Koczała ograniczeniami wykonywania zadań przez Urząd Gminy Koczała przewodniczący rady informuje, że zdecydował się zaprosić na sesję jedynie wójta i pracowników urzędu – zachęca do pozostania w domach i oglądania transmisji sesji na stronie internetowej:

https://www.youtube.com/user/GminaKoczala/videos.