Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

W dniach od 13 do 31 stycznia br. zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych. Dostarcza ono informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa.

Więcej informacji na stronie www.stat.gov.pl