nagłówek graficzny o treści: z pracy Rady Gminy Koczała

Budżet gminy na 2020 rok uchwalony

W dniu 19 grudnia br. odbyła się XIII sesja Rady Gminy Koczała. 

Zastępca wójta, sekretarz gminy p. Joanna Myszka (w związku z usprawiedliwioną nieobecnością wójta p. Jerzego Bajowskiego), przewodniczący rady p. Kamil Reszke, przewodniczący komisji: p. Rafał Zaremba, p. Jerzy Walczyński, p. Inga Wereszko, p. Marek Kulas i p. Robert Kuras przedstawili informacje z działań podejmowanych przez wójta oraz przewodniczącego i komisje rady gminy w okresie między sesjami.

Koczalscy radni zatwierdzili stanowisko Komisji rewizyjnej wyrażone w protokole kontroli wykorzystania w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale dotacji podmiotowej z budżetu gminy w I półroczu 2019 roku.

Podczas ostatniej w 2019 roku sesji Rada Gminy Koczała jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na 2020 rok. Ustalono dochody w łącznej wysokości 16.141.272 zł, natomiast wydatki w wysokości 18.824.247 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 3.185.612,73 zł zaplanowano przeznaczyć na:

– przebudowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale – 3.106.680 zł,

– budowę parkingu na osiedlu mieszkaniowym w Koczale – 24.000 zł,

– zakup garażu przy sali wiejskiej w Wilkowie z dostawą i utwardzenie podłoża pod nim – 9.000 zł,

– zakup pieca z nadmuchem wraz z montażem do sali wiejskiej w Załężu – 10.000 zł,

– budowę placu rekreacyjnego – placu zabaw w Bielsku (tartak) – 25.932,73 zł,

– rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł.

Zadania wszystkich sołectw gminy w ramach realizacji funduszu sołeckiego w 2020 roku wskazane są w załączniku nr 9 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2020 rok (dostępna TUTAJ).

Deficyt budżetu w wysokości 2.682.975 zł zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz kredytem bankowym.

Koczalscy radni podjęli jednogłośnie 8 innych uchwał w sprawach:

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,

– nadania nazwy ulicy,

– wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości oraz zniesienie odrębności lokali nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Niedźwiady,

– zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała,

– zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

– planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2020 roku,

– planu pracy Rady Gminy Koczała na 2020 rok.

Uchwały, jak również imienne wykazy głosowań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała. Nagranie obrad jest udostępnione w serwisie youtube na kanale Gminy Koczała.