Nagłówek graficzny o treści: konkurs grantowy. W tle fotografia otwartego laptopa i zeszytu, poniżej herb gminy Koczała.

Granty PPGR

Informujemy, że do 2 listopada 2021 roku Urząd Gminy Koczała przyjmuje oświadczenia rodziców bądź opiekunów prawnych lub uczniów szkoły średniej, którzy osiągnęli pełnoletność, ubiegających się o przyznanie na własność sprzętu komputerowego w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” Oś. V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTEU Działanie 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dziecko wskazane w oświadczeniu musi być uczniem szkoły podstawowej albo uczniem szkoły średniej, a ich krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanych Państwowych Przedsiębiorstwach Gospodarki Rolnej i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

W przypadku uczniów niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub opiekunowie prawni (dokumenty punkt 1). Pełnoletni uczniowie szkół średnich składają oświadczenie w swoim imieniu (dokumenty punkt 2).

Na podstawie tych oświadczeń gmina złoży zbiorczy wniosek o przyznanie grantu na zakup sprzętu komputerowego.

Informujemy, że gmina jest zobowiązana do weryfikacji poprawności złożonych oświadczeń
w szczególności do zweryfikowania, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się
o wsparcie.

Więcej informacji o programie można uzyskać w Urzędzie Gminy Koczała u pani Renaty Minda w pokoju numer 13 (koło banku) lub telefonicznie pod numerem 598574258 oraz na stronie internetowej.

1. Dokumenty niezbędne dla rodzica:
2. Niezbędne dokumenty dla ucznia szkoły średniej, który uzyskał pełnoletność:
Treść grafiki: Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów. Cyfrowa Gmina. Logotypy: Kancelaria Premiera Rady Ministrów, Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.