nagłówek graficzny o treści: informacja Wójta Gminy Koczała

Informacja o wynikach konsultacji rocznego programu współpracy 

Wójt Gminy Koczała informuje o wynikach konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Informacja o wynikach konsultacji z dnia 23 października 2024 r.