nagłówek graficzny o treści: informacja

Informacja

Przewodniczący rady p. Kamil Reszke informuje, że podczas najbliższej sesji Rady Gminy Koczała, która odbędzie się w dniu 17 lipca 2020 r., zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), zostanie przeprowadzona debata nad Raportem o stanie Gminy Koczała za 2019 rok przedstawionym przez Wójta Gminy Koczała.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Koczała pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 16 lipca 2020 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Koczała, ul. Człuchowska 27  77-220 Koczała w godzinach pracy urzędu – od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Wzór zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Koczała – w biurze nr 4 i na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.koczala.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała (bip.koczala.pl).

Do pobrania: