nagłówek graficzny o treści: informacja

Informacja Starosty Człuchowskiego dotycząca kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu

Starosta Człuchowski informuje, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie nowe przepisy w ustawie Prawo o ruchu drogowym dotyczące kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu

I. Zniesiony zostanie obowiązek zawiadomienia starosty o nabyciu pojazdu (obowiązuje do końca 2023 r.)

II. Powstanie obowiązek złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia:

 1. nabycia pojazdu na terytorium RP,
 2. dopuszczenia do obrotu przez organ KAS pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowski Unii Europejskiej,
 3. sprowadzenia pojazdu na terytorium RP z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

III. Gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium RP działalność gospodarczą
w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

IV. Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP jest obowiązany zawiadomić w termnie 30 dni starostę o:

 1. zbyciu pojazdu,
 2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Podstawowe informacje dot. w.w. obowiązków (od 01.01.2024 r.):

Właściciel pojazdu – osoba fizyczna / spółka prawa handlowego / podmiot nieposiadający osobowości prawnej:

 • Czas na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu – 30 dni
  • Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację w terminie 30 dni – 500 zł
  • Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację w terminie 90 dni – 1.000 zł
 • Czas na zgłoszenie zbycia pojazdu – 30 dni
  • Kara za brak zgłoszenia zbycia pojazdu w terminie – 250 zł

Przedsiębiorca lub podmiot gospodarczy prowadzący na terytorium RP działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami:

 • Czas na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu – 90 dni
  • Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację w terminie 90 dni – 1.000 zł
  • Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację w terminie 180 dni – 2.000 zł
 • Czas na zgłoszenie zbycia pojazdu – 30 dni;
  • Kara za brak zgłoszenia zbycia pojazdu w terminie – 250 zł