nagłówek graficzny o treści: informacja Wójta Gminy Koczała

Informacja Wójta Gminy Koczała

Wójt Gminy Koczała informuje, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektów Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Jezioro Dymno PLH220069, Guzy PLH220068, Huta Dolna PLH220089, Lubieszynek PLH220074, Mikołajki Pomorskie PLH220076, Nowa Sikorska Huta PLH220090, Pomlewo PLH220092, Prokowo PLH220080, Stary Bukowiec PLH220082, Sztumskie Pole PLH220087 i Zielenina PLH220065.

Informacje o pracach nad projektami planów zadań ochronnych oraz projekty dokumentów można uzyskać pod adresem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem: 58 68 36 818 lub e-mail agata.lukaszewska@gdansk.rdos.gov.pl lub na stronie internetowej.

Uwagi i wnioski do projektów dokumentów można składać w terminie 21 dni, tj. od 3 grudnia 2020 r. do 23 grudnia 2020 r.

  • w formie pisemnej;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173) na adres e-mail: sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu ne POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” (tzw. PZObis) finansowanego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.