Konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany Statutów sołectw Gminy Koczała

Wójt Gminy Koczała podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 18 września do 8 października 2023 r. zostaną poddane pod konsultacje społeczne projekty nowych statutów sołectw Gminy Koczała. W tym celu zostało podjęte Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Koczała z dnia 8 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Koczała.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

a) udostępnienia projektów statutów sołectw w wersji papierowej do publicznego wglądu u sołtysów;

b) udostępnienia projektów statutów sołectw w wersji papierowej do publicznego
 wglądu w Urzędzie Gminy Koczała;  

c) pisemnej poprzez zgłaszanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia, składanym osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Koczała lub drogą elektroniczną na adres koczala@koczala.pl z dopiskiem : „Konsultacje – zmiana Statutów sołectw”;

d)  publikacji informacji o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców Gminy Koczała na temat proponowanych zmian statutów sołectw: Bielsko, Koczała, Łękinia, Pietrzykowo, Starzno, Trzyniec, Załęże. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nich udział.