nagłówek graficzny o treści: ogłoszenie Wójta Gminy Koczała, pod napisem herb Gminy Koczała

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji w ramach Priorytetu 2 „Nauka, edukacja i wychowanie” zadania publicznego „Działanie na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia, m.in. poprzez udzielenie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji ”.

Więcej informacji: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała