nagłówek graficzny o treści: informacja Wójta Gminy Koczała

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2023 r.

Wójt Gminy Koczała podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich ofert wraz z wynikami otwartego konkursu ofert w ramach Priorytetu 2 „Nauka, edukacja i wychowanie” realizacji zadania publicznego „Działanie na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia, m.in. poprzez udzielanie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji”

Wykaz wszystkich ofert wraz informacją o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku znajduje się pod linkiem.