Grafika: zakupione laptopy wraz z akcesoriami do nauki zdalnej

Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup laptopów

Gmina Koczała złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie na zakup 25 laptopów wraz z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem w ramach programu pn. Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Laptopy zostaną przekazane uczniom Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale, którzy nie mają ich w domach, na czas zdalnej nauki w związku z epidemią koronawirusa. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie 44 999,92 zł. Wkład własny nie był wymagany.