nagłówek graficzny o treści: ogłoszenie Wójta Gminy Koczała, pod napisem herb Gminy Koczała

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań:

1) w ramach Priorytetu 1 „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” realizacji zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez tworzenie warunków umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych oraz podejmowanie różnych form rekreacji przez mieszkańców”
2) w ramach Priorytetu 2 „Nauka, edukacja i wychowanie” realizacji zadania publicznego „Działanie na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia, m.in. poprzez udzielanie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji”
3) w ramach Priorytetu 3 „Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej” realizacji zadania publicznego „Stworzenie warunków do rozwoju lokalnej społeczności oraz zachęcanie jej do inicjowania i do włączania się we wspólne działania na rzecz swojego otoczenia, poczucia bezpieczeństwa, zwiększenia identyfikacji z miejscem zamieszkania i budowania tożsamości lokalnej”

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała.

Formularz oferty, ramowy wzór umowy i wzór sprawozdania znajdują się pod linkiem.