nagłówek graficzny o treści: informacja, grafika w tle; mężczyzna w koszuli i krawacie mówi przez megafon i wskazuje palcem w bok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań:

1) w ramach Priorytetu 1 „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” realizacji zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez tworzenie warunków umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych oraz podejmowanie różnych form rekreacji przez mieszkańców” oraz
2) w ramach Priorytetu 2 ,,Nauka, edukacja i wychowanie” realizacji zadania publicznego ,,Działanie na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia, m.in. poprzez udzielanie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji”.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała.

Formularz oferty, ramowy wzór umowy i wzór sprawozdania znajdują się pod linkiem.